Nhưn Ngốc Nghếch
20 tháng 2 lúc 17:50

\(Đặt:n_{C_2H_2}=a\left(mol\right),n_{CH_4}=b\left(mol\right)\)

\(n_{hh}=a+b=0.15\left(mol\right)\left(1\right)\)

\(C_2H_2\rightarrow2CO_2\)

\(CH_4\rightarrow CO_2\)

\(n_{CO_2}=2a+b=0.2\left(mol\right)\left(2\right)\)

\(\left(1\right),\left(2\right):a=0.05,b=0.1\)

\(\%C_2H_2=\dfrac{0.05}{0.15}\cdot100\%=33.33\%\)

\(\%CH_4=66.67\%\)

\(2NaOH+CO_2\rightarrow Na_{_{ }2}CO_3+H_2O\)

\(0.4...............0.2............0.2\)

\(C_{M_{Na_2CO_3}}=\dfrac{0.2}{0.5}=0.4\left(M\right)\)

\(C_{M_{NaOH\left(dư\right)}}=\dfrac{0.5-0.4}{0.5}=0.2\left(M\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN