Sunshine
9 phút trước

`-1 3/10 = -13/10`

`-(-13/-10) = -13/10`.

`=> -1 3/10 = -((-13)/10)`.

Bình luận (0)
Sunshine
15 phút trước

`A`.

Axit tương ứng của `SO_2` là `H_2SO_3`.

Bình luận (0)
Kudo Shinichi
14 phút trước

Không có lưu huỳnh (IV) oxit nhé, là lưu huỳnh đioxit SO2

\(SO_2+H_2O\rightarrow H_2SO_3\)

`=> A`

Bình luận (0)