Những câu hỏi liên quan
ng.nkat ank
25 tháng 11 2021 lúc 8:35

a) 20 = 22 . 5

48 = 24 . 3

ƯCLN(20,40) = 22 = 4

ƯC(20,40) = Ư(4) = 1,2,4

Mà theo đề bài 0 < x < 4 nên x = { 1 , 2 }

b) 30 = 2 . 5 . 3

24 = 23 . 3

ƯCLN(30,24) = 2 . 3 = 6

ƯC(30,24) = Ư(6) = 1,2,3,6

Mà theo y/c đề bài 2 < x < 6 nên x = 3

Bình luận (0)
ღღ♥_ Lê Xuân Hải + Lê Mi...
8 tháng 11 2019 lúc 20:26

a, x thuộc ƯC (54, 12) và x lớn nhất => x = ƯCLN (54, 12)

54 = 2 . 33

12 = 22 . 3

ƯCLN (54, 12) = 2 . 3 = 6

Vậy x = 6.

b, 24 : x, 36 : x , 160 : x và x lớn nhất => x = ƯCLN (24, 36, 160).

24 = 23 . 3

36 = 22 . 32

160 = 25 . 5

ƯCLN (24, 36, 160) = 22 = 4

Vậy x = 4.

c, Tìm số tự nhiên a lớn nhất biết rằng 420 : a, 700 : a => a = ƯCLN (420, 700)

420 = 2. 3 . 5 . 7

700 = 22 . 52 . 7

ƯCLN (420, 700) = 22 . 5 . 7 = 140.

Vậy a = 140

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Phạm Thị Lệ Quyên
8 tháng 2 2021 lúc 12:30
Ta có: 54 = 2•3^3 12 = 2^2 • 3 => ƯCLN ( 54; 12 ) = 2•3 = 6 Vậy x thuộc Ư (6) và x lớn nhất => x = 6
Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Lê Phước Thịnh
8 tháng 12 2021 lúc 20:32

Bài 1: 

a: UCLN(12;52)=4

UC(12;52)={1;2;4}

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 2 lúc 20:24

1: \(\Leftrightarrow x=UCLN\left(24;36;150\right)=6\)

2: \(\Leftrightarrow x\in\left\{24;48;72;...\right\}\)

mà 16<=x<=50

nên \(x\in\left\{24;48\right\}\)

3: \(\Leftrightarrow x\inƯ\left(6\right)\)

mà x>-10

nên \(x\in\left\{1;-1;2;-2;3;-3;6;-6\right\}\)

4: \(\Leftrightarrow x\in BC\left(4;5;8\right)\)

\(\Leftrightarrow x\in\left\{...;-40;0;40;80;120;160;200;...\right\}\)

mà -20<x<180

nên \(x\in\left\{0;40;80;120;160\right\}\)

Bình luận (0)
Nguyễn  Thuỳ Trang
23 tháng 11 2015 lúc 14:56

ƯCLN(54,12)=6

ƯC(54,12)=ƯCLN(6)={1;2;3;6}

suy ra x=6

b,x=Ư(20)={1;2;4;5;10;20}

0<x<10 suy ra x{1;2;4;5}

 

Bình luận (0)
Nhâm Bảo Minh
23 tháng 11 2015 lúc 14:58

a) ƯCLN(54, 12) = 6

b) Ư(20) = {0, 1, 2, 4, 5, 10} --> {1, 2, 4, 5}

Bình luận (0)
Sakura Lovely girl
18 tháng 11 2016 lúc 9:58

Tìm số tự nhiên x biết x thuộc  ƯC(26;24) và x lớn hơn hoặc bằng 20

Trả lời:

ƯC( 26;24) ={ 1;2 }

\(\Rightarrow\)không có số tự nhiên x nào thuộc ƯC(26;24) và lớn hơn hoặc bằng 20

Bình luận (0)
Dương Laxus
23 tháng 12 2018 lúc 20:07

Ta có thể tìm ƯC(26;24) thông qua ƯCLN

Ta có

26=2.13

24=23.3

=> ƯCLN (26,24)= 2

ƯC (26,24)= Ư(2)={1;2}

Vậy xE{1,2}

Bạn ơi nếu x > 20 thì x phải thuộc BC(26,24) thì mới hợp lý chứ 

Ai thấy mk đúng cho 1

Bình luận (0)
Đại Tiểu Thư
4 tháng 12 2021 lúc 17:42

x chia hết cho  24 ; 36 và x nhỏ nhất khác 0

=> x = BCNN(24;36) 

Ta thấy :  24 = \(2^3.3\)  ; 36 = \(2^2.3^2\)

\(\Rightarrow x=BCNN\left(24;36\right)=2^3.3^2=72\)

Vậy \(x=72\)

Bình luận (0)
soyeon_Tiểu bàng giải
17 tháng 7 2016 lúc 20:31

Do 24 chia hết cho x, 36 chia hết cho x, 160 chia hết cho x

=> x thuộc ƯC(24;36;160)

Mà x lớn nhất => x = ƯCLN(24;36;160) = 8

Vậy x = 8

Bình luận (1)
Đặng Anh Thư
17 tháng 7 2016 lúc 20:33

Vì 24:x, 36:x, 160:x và x là lớn nhất => x là UCLN(24, 36, 160)

Ta có: 24 = 2x 3

36 = 2x 32

160 = 2x 5

UCLN(24, 36, 160) = 22 = 4

Vậy x=4

Click cho mình nha bạn

Bình luận (0)
Nguyễn đình dũng
22 tháng 11 2020 lúc 10:23
Ta gọi số cần là x ĐK:x thuộc N*/x
Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Bánh_Bánh
21 tháng 12 2016 lúc 18:20

Do x lớn nhất và x thuộc ƯC(54,12)

54 = 2 x 33

12 = 22 x 3

=> ƯCLN(54,12) = 2 x 3 = 6

=> x = 6

Bình luận (0)