Yoriichi Tsugikuni

Tìm số tự nhiên x, biết: x ∈ ƯC(36; 24) và x ≤ 20

Akai Haruma
23 tháng 9 lúc 23:44

Lời giải:

$Ư(36)=\left\{1; 2; 3; 4 6; 9;12;18; 36\right\}$

$Ư(24)=\left\{1;2;3;4;6;8;12;24\right\}$

$x$ là ước chung của $36,24$

$\Rightarrow x\in \left\{1;2;3;4;6;12\right\}$

Mà $x\leq 20$ nên tất cả các giá trị trên đều thỏa mãn.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự