Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 11
Số lượng câu trả lời 8301
Điểm GP 1333
Điểm SP 1869

Người theo dõi (35)

Minz Ank
Bla bla :33
Demo:))
:33##

Đang theo dõi (0)