Những câu hỏi liên quan
๖²⁴ʱTú❄⁀ᶦᵈᵒᶫ
15 tháng 3 2020 lúc 14:26

\(\left(4-3x\right)\left(10x-5\right)=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}4-3x=0\\10x-5=0\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}3x=4\\10x=5\end{cases}\Rightarrow}\orbr{\begin{cases}x=\frac{4}{3}\\x=\frac{1}{2}\end{cases}}}\)

\(\left(7-2x\right)\left(4+8x\right)=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}7-2x=0\\4+8x=0\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x=7\\8x=-4\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{7}{2}\\x=-\frac{1}{2}\end{cases}}}}\)

rồi thực hiện đến hết ... 

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
๖²⁴ʱんuリ イú❄✎﹏
15 tháng 3 2020 lúc 14:34

Brainchild bé ngây thơ qus e , ko thực hiện đến hết như thế đc đâu :>

\(\left(x-3\right)\left(2x-1\right)=\left(2x-1\right)\left(2x+3\right)\)

\(2x^2-7x+3=4x^2+4x-3\)

\(2x^2-7x+3-4x^2-4x+3=0\)

\(-2x^2-11x+6=0\)

\(2x^2+11x-6=0\)

\(2x^2+12x-x-6=0\)

\(2x\left(x+6\right)-\left(x+6\right)=0\)

\(\left(x+6\right)\left(2x-1\right)=0\)

\(x+6=0\Leftrightarrow x=-6\)

\(2x-1=0\Leftrightarrow2x=1\Leftrightarrow x=\frac{1}{2}\)

\(3x-2x^2=0\)

\(x\left(2x-3\right)=0\)

\(x=0\)

\(2x-3=0\Leftrightarrow2x=3\Leftrightarrow x=\frac{3}{2}\)

Tự lm tiếp nha 

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Khánh Vy
7 tháng 1 lúc 19:06

chiu lop 3 ma

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Jeong Soo In
15 tháng 2 2020 lúc 10:48

20) -5-(x + 3) = 2 - 5x ⇔ -5 - x - 3 = 2 -5x ⇔ 4x = 10 ⇔ x = \(\frac{5}{2}\)

Vậy...

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Bích Vũ
15 tháng 2 2020 lúc 11:41
https://i.imgur.com/PCDykdb.jpg
Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Jeong Soo In
15 tháng 2 2020 lúc 10:18

1) 16 - 8x = 0 ⇔ 8(2 - x) = 0⇔ 2 - x = 0 ⇔ x = 2

Vậy phương trình có nghiệm là x = 2

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Thị Hương Trần
28 tháng 8 2019 lúc 12:22

a) = (x+3).(x-3)^2-(x-3)(x+3)^2

=(x^2-9)(x-3)-(x^2-9)(x+3)

=(x^2-9)(x-3-x-3)

=-6(x^2-9)

các câu còn lại tương tự

Bình luận (0)
Nguyễn Phương Uyên
28 tháng 8 2019 lúc 12:49

\(a,\left(x+3\right)\left(x^2-3x+9\right)-\left(x-3\right)\left(x^2+3x+9\right)\)

\(=x^3+3-\left(x^3-3\right)\)

\(=x^3+3-x^3+3\)

\(=6\)

\(b,\left(x-5\right)\left(x^2+5x+25\right)-\left(x+5\right)\left(x^2-5x+25\right)\)

\(=x^3-5^3-x^3-5^3\)

\(=-125-125\)

\(=-250\)

Bình luận (0)
Yen Nhi
4 tháng 10 2021 lúc 13:06

1, \(3x\left(x-7\right)+2x-14=0\)

\(\Rightarrow3x\left(x-7\right)+2\left(x-7\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(x-7\right)\left(3x+2\right)=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=7\\x=\frac{-2}{3}\end{cases}}\)

2, \(x^3+3x^2-\left(x+3\right)=0\)

\(\Rightarrow x^2\left(x+3\right)-\left(x+3\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(x+3\right)\left(x^2-1\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(x+3\right)\left(x-1\right)\left(x+1\right)=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=-3\\x=\pm1\end{cases}}\)

3, \(15x-5+6x^2-2x=0\)

\(\Rightarrow\left(15x-5\right)+\left(6x^2-2x\right)=0\)

\(\Rightarrow5\left(3x-1\right)+2x\left(3x-1\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(3x-1\right)\left(5+2x\right)=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}3x-1=0\\5+2x=0\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{1}{3}\\x=\frac{-5}{2}\end{cases}}\)

4, \(5x-2-25x^2+10x=0\)

\(\Rightarrow\left(5x-25x^2\right)-\left(2-10x\right)=0\)

\(\Rightarrow5x\left(1-5x\right)-2\left(1-5x\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(1-5x\right)\left(5x-2\right)=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}1-5x=0\\5x-2=0\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{1}{5}\\x=\frac{2}{5}\end{cases}}\)

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
PTN (Toán Học)
15 tháng 2 2020 lúc 10:06

Mấy cái này chuyển vế đổi dấu là xong í mà :3

1,

16-8x=0

=>16=8x

=>x=16/8=2

2, 

7x+14=0

=>7x=-14

=>x=-2

3,

5-2x=0

=>5=2x

=>x=5/2

Mk làm 3 cau làm mẫu thôi

Lúc đăng đừng đăng như v :>

chi ra khỏi ngt nản

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
ξ(✿ ❛‿❛)ξ▄︻┻┳═一
10 tháng 3 2020 lúc 20:49

từ câu 1 đến câu 8 cs thể làm rất dễ,bn tham khảo bài của bn muwaa r làm những câu cn lại

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Ánh Tuyết
28 tháng 3 2020 lúc 9:13

1, 16 - 8x = 0

<=>-8x = 16

<=> x = -2

Vậy_

2, 7x + 14 = 0

<=> 7x = -14

<=> x = -2

3, 5 - 2x = 0

<=> - 2x = -5

<=> x =\(\frac{5}{2}\)

Vậy_

4, 3x - 5 = 7

<=> 3x = 7 + 5

<=> 3x = 12

<=> x = 4

Vậy...

5, 8 - 3x = 6

<=> - 3x = 6 - 8

<=> -3x = - 2

<=> x =\(\frac{2}{3}\)

Vậy......

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Lê Văn Mạnh
18 tháng 1 lúc 9:38

một đòn bẫy dài một mét .đặt ở đâu để có thể dùng 3600n có thể nâng tảng đá nặng 120kg?

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
hello sunshine
10 tháng 9 2019 lúc 21:11

a) (3x - 1)(2x + 7) - (x + 1)(6x - 5) = 16

6x2 + 21x - 2x - 7 - 6x2 + 5x - 6x + 5 = 16

(6x2 - 6x2) + (21x - 2x + 5x - 6x) + (-7 + 5) = 16

18x - 2 = 16

18x = 18

x = 1

Vậy x = 1

b) (10x + 9)x - (5x - 1)(2x + 3) = 8

10x2 + 9x - 10x2 - 15x + 2x + 3 = 8

(10x2 - 10x2) + (9x - 15x + 2x) + 3 = 8

-4x + 3 = 8

-4x = 5

x = \(\frac{-5}{4}\)

Vậy x = \(\frac{-5}{4}\)

c) x(x + 1)(x + 6) - x3 = 5x

(x2 + x)(x + 6) - x3 = 5x

x3 + 7x2 + 6x - x3 = 5x

7x2 + 6x = 5x

x(7x + 6) = 5x

=> 7x + 6 = 5

7x = -1

x = \(\frac{-1}{7}\)

Vậy x = \(\frac{-1}{7}\)

d) (3x - 5)(7 - 5x) + (5x + 2)(3x - 2) - 2 = 0

21x - 15x2 - 35 + 25x + 15x2 - 10x + 6x - 4 - 2 = 0

(-15x2 + 15x2) + (21x + 25x - 10x + 6x) + (-35 - 4 - 2) = 0

42x - 41 = 0

42x = 41

x = \(\frac{41}{42}\)

Vậy x = \(\frac{41}{42}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
24 tháng 10 2021 lúc 20:40

d: ta có: \(x^2-4x+4=9\left(x-2\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left(x-11\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=2\\x=11\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)