Phép nhân và phép chia các đa thức

Lê Quang Tuấn
Xem chi tiết
Mạnh Tùng Đào
5 tháng 4 2017 lúc 8:58

Bài 1 câu 2:

S=(23+3)+...+(203+3)-(3+..+3)

S=6020

Bình luận (0)
Duong Thi Nhuong
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
14 tháng 5 2022 lúc 10:12

\(K=\dfrac{2x^3+x^2-x-2x^3+2-\left(x^2+x+1\right)}{\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)}\cdot\dfrac{x-x^2}{2x-1}\)

\(=\dfrac{x^2-x+2-x^2-x-1}{\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)}\cdot\dfrac{-x\left(x-1\right)}{2x-1}\)

\(=\dfrac{-2x+1}{x^2+x+1}\cdot\dfrac{-x}{2x-1}=\dfrac{x}{x^2+x+1}\)

Bình luận (0)
Duong Thi Nhuong
Xem chi tiết
dothanh_catluong
31 tháng 3 2017 lúc 21:53

dễ tự làm

Bình luận (1)
Duong Thi Nhuong
Xem chi tiết
Nguyễn Huy Tú
31 tháng 3 2017 lúc 22:07

Thay abc = 1 ta có:

\(\dfrac{1}{ab+a+1}+\dfrac{b}{bc+b+1}+\dfrac{1}{abc+bc+b}\)

\(=\dfrac{abc}{ab+a+abc}+\dfrac{b}{bc+b+1}+\dfrac{1}{1+bc+b}\)

\(=\dfrac{abc}{a\left(b+1+bc\right)}+\dfrac{b}{bc+b+1}+\dfrac{1}{bc+b+1}\)

\(=\dfrac{bc}{bc+b+1}+\dfrac{b}{bc+b+1}+\dfrac{1}{bc+b+1}\)

\(=\dfrac{bc+b+1}{bc+b+1}=1\)

Vậy \(\dfrac{1}{ab+a+1}+\dfrac{b}{bc+b+1}+\dfrac{1}{abc+bc+1}=1\)

Bình luận (0)
Duong Thi Nhuong
Xem chi tiết
Anh Triêt
5 tháng 4 2017 lúc 21:56

https://olm.vn/hoi-dap/question/898345.html

Bình luận (0)
Duong Thi Nhuong
Xem chi tiết
Lê Thành Vinh
Xem chi tiết
Nguyễn Tiến Đạt
2 tháng 4 2017 lúc 8:39

BCSP

Bình luận (0)
Lê Thành Vinh
2 tháng 4 2017 lúc 8:50

????

Bình luận (0)
Anh Phuong
Xem chi tiết
Đặng Phương Nam
Xem chi tiết
Đặng Phương Nam
2 tháng 4 2017 lúc 16:27

giúp mình với.... mai phải nộp r

Bình luận (1)
Nguyễn Huyền Anh
2 tháng 4 2017 lúc 21:01

C nhận giá trị dương <=> x-1>0 <=> x>1

kết hợp với điều kiện ta có x>1 và x#2

Vậy với mọi x\(\in\) Z và 2\(\ne\) x>1 thì C nhận giá trị dương

Bình luận (0)
Hoa Nguyen
Xem chi tiết