Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiếp)

Nguyễn Việt Lâm
9 giờ trước (21:53)

\(C=2\left(x^2-2.\dfrac{5}{4}x+\dfrac{25}{16}\right)-\dfrac{17}{8}=2\left(x-\dfrac{5}{4}\right)^2-\dfrac{17}{8}\ge-\dfrac{17}{8}\)

\(C_{min}=-\dfrac{17}{8}\) khi \(x=\dfrac{5}{4}\)

Q em kiểm tra lại đề, \(-3x+x-6\) hay \(-3x+x^2-6\)

Bình luận (1)
Nguyễn Việt Lâm
9 giờ trước (21:58)

\(Q=-3x^2+x-6=-3\left(x^2-2.\dfrac{1}{6}x+\dfrac{1}{36}\right)-\dfrac{71}{12}\)

\(Q=-3\left(x-\dfrac{1}{6}\right)^2-\dfrac{71}{12}\le-\dfrac{71}{12}\)

\(Q_{max}=-\dfrac{71}{12}\) khi \(x=\dfrac{1}{6}\)

Bình luận (1)
Hsngoan
Hôm qua lúc 20:34

Hơi mờ í bạn

Bình luận (0)
Sunshine
Hôm kia lúc 20:03

`(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3`

`= a^3 - b^3 - 3ab(a-b) = VP`

Bình luận (0)
^JKIES Nguyễn^
25 tháng 9 lúc 22:17

\(x^3+8-\left(x^2-3x\right)\left(x+2\right)+1=0\\ =>x^3+8-\left(x^3-3x^2+2x^2-6x\right)+1=0\\ =>x^3+8-x^3+x^2+6x+1=0\\ =>x^2+6x+9=0\\ =>\left(x+3\right)^2=0\\ =>x+3=0\\ =>x=-3\)

Bình luận (0)
Phạm Germany Huy
25 tháng 9 lúc 23:30

x 3 + 8 − ( x 2 − 3 x ) ( x + 2 ) + 1 = 0

<=> x 3 + 8 − ( x 3 − 3 x 2 + 2 x 2 − 6 x ) + 1 = 0

<=> x 3 + 8 − x 3 + x 2 + 6 x + 1 = 0

<=> x 2 + 6 x + 9 = 0

<=> ( x + 3 ) 2 = 0

<=> x + 3 = 0

<=> x = − 3

Bình luận (1)
hehehehehe
25 tháng 9 lúc 21:43

(2x-1)2-(3x+4)2=0

<=> (2x-1-3x-4)(2x-1+3x+4) = 0

<=> (-x-5)(5x+3) = 0

<=> \(\left[{}\begin{matrix}-x-5=0\\5x+3=0\end{matrix}\right.< =>\left[{}\begin{matrix}x=-5\\x=\dfrac{-3}{5}\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Trần Mạnh Nguyên
25 tháng 9 lúc 21:41

Bài toán :

(2*x-1)*2 -(3*x+4)*2 = 0  

Lời giải:

Tập xác định của phương trình

Biến đổi vế trái của phương trình

Phương trình thu được sau khi biến đổi

Rút gọn thừa số chung

Rút gọn

Lời giải thu được

Xin 1 tick
Bình luận (1)
Doraemon2611
23 tháng 9 lúc 22:12

`z^2-2y+x^2+4z-6x+y^2+14=0`

`<=>z^2+4z+4+x^2-6x+9+y^2-2y+1=0`

`<=>(z+2)^2+(x-3)^2+(y-1)^2=0`

  Vì `(z+2)^2 >= 0 AA z ; (x-3)^2 >= 0 AA x ; (y-1)^2 >= 0 AA y`

`=>{(z+2=0),(x-3=0),(y-1=0):}`

`<=>{(z=-2),(x=3),(y=1):}`

 

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Khánh Linh
21 tháng 9 lúc 13:38

=(x2)3+(y2)3

=(x2+y2)(x4-x2y2+y4)

Bình luận (1)