Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiếp)

Kiều Vũ Linh
30 tháng 9 lúc 15:06

(3x - 1)(3x + 1) - (x - 5)(9x - 1) - 25x

= 9x² - 1 - 9x² + x + 45x - 5 - 25x

= 21x - 6

Bậc của đa thức sau khi thu gọn là 1

Bình luận (0)
Sunshine
30 tháng 9 lúc 15:28

`= 9x^2 - 1 - 9x^2 + 45x + x - 5 - 25x`

`= 21x  - 6 ->` Bậc `1`.

Bình luận (0)
Akai Haruma
30 tháng 9 lúc 16:27

Lời giải:

$(3x-1)(3x+1)-(x-5)(9x-1)-25x$

$=9x^2-1-(9x^2-46x+5)-25x$

$=21x-6$

Bậc của đa thức sau khi thu gọn là $1$

Bình luận (0)
MinYewCou
29 tháng 9 lúc 20:38

`1)`

`(x-2)^3= x^3 - 3.x^2 .2 + 3.x.2^2 - 2^3`

`= x^3 - 6x^2 + 12x -8`

`2)`

`(y-3)^3= y^3 - 3.y^2 . 3 + 3.y.3^2 - 3^3`

`= y^3 - 9y^2 + 27y - 27`

`3)`

`(2x-5)^3= (2x)^3 - 3.2x^2 . 5 + 3.2x.5^2 + 5^3`

`= 8x^3 - 12x + 150x + 125`

Bình luận (0)
Quỳɴн ɴнư
29 tháng 9 lúc 20:39

\(1,\left(x-2\right)^3=x^3-3.x^2.2+3.x.2^2-2^3\\ =x^3-6x^2+12x-8\\ 2,\left(y-3\right)^3=y^3-3.y^2.3+3y.9-27\\ =y^3-9y^2+27y-27\\ 3,\left(2x-5\right)^3=\left(2x\right)^3-3.4x^2.5+3.2x.25-125\\ =8x^3-60x^2+375x-125\)

Bình luận (0)
Phước Lộc
29 tháng 9 lúc 20:40

(1) \(\left(x-2\right)^3=x^3-3x^22+3x2^2-2^3=x^3-6x^2+12x-8\)

(2) \(\left(y-3\right)^3=y^3-3y^23+3y3^2-3^3=y^3-9y^2+27y-27\)

(3) \(\left(2x-5\right)^3=\left(2x\right)^3-3\left(2x\right)^25+3\left(2x\right)5^2-5^3=8x^3-60x^2+150x-125\)

Bình luận (0)
MinYewCou
29 tháng 9 lúc 20:25

`1)`

`(x+1)^3 = x^3 + 3.x^2 .1 + 3.x.1^2 +1^3`

`= x^3 + 3x^2 + 3x +1`

`2)`

`(x+2)^3=x^3 + 3.x^2 .2 + 3.x.2^2 +2^3`

`= x^3 + 6x^2 + 12x+8`

`3)`

`(x+3)^3=x^3 + 3.x^2 . 3 + 3.x.3^2 + 3^3`

`= x^3 + 9x^2 + 27x + 27`

`--------------`

`@ ` áp dụng HĐT số 4`

Bình luận (0)
iloveyou
29 tháng 9 lúc 20:27

1.(x+1)^3

=x^3+3x^2+3x+1

2.(x+2)^3

=3x+63.

3.(x+3)^3

=3x+9

Bình luận (0)
N           H
29 tháng 9 lúc 20:28

1.\(\left(x+1\right)^3=x^3+3x^21+3x1^2+1^3=x^3+3x^2+\) \(3x+1.\)

2.\(\left(x+2\right)^3=x^3+3x^22+3x2^2+2^3=x^3+6x^2+\)\(12x+8.\)

3.\(\left(x+3\right)^3=x^3+3x^23+3x3^2+3^3=x^3+9x^2+\)\(27x+27.\)

Bình luận (0)
MinYewCou
29 tháng 9 lúc 20:15

bn tách từng bài đc ko ạ.

Bình luận (3)
Nguyễn Đoàn Nhật Tân
29 tháng 9 lúc 19:53

làm bài số thôi nha anh

Bình luận (0)
Nguyễn Đoàn Nhật Tân
29 tháng 9 lúc 19:54

3 bài số thôi em làm hình r ah

 

Bình luận (0)
Nguyễn Đoàn Nhật Tân
29 tháng 9 lúc 20:03

noo làm xong chx anh ơi

 

Bình luận (0)
POP POP
29 tháng 9 lúc 19:49

Em nhập lại nội dung câu hỏi nha!

Bình luận (1)