Những câu hỏi liên quan
l҉o҉n҉g҉ d҉z҉
7 tháng 9 2020 lúc 16:07

P = ( m2 - 2m + 4 )( m + 2 ) - m3( m + 3 )( m - 3 ) - m2 - 18

= m3 + 8 - m3( m2 - 9 ) - m2 - 18

= m3 + 8 - m5 + 9m3 - m2 - 18

= -m5 + 10m2 - m2 - 10

N = ( x + y )3 - 9( x + y )2 + 27( x + y ) - 27

= ( x + y )3 - 3.( x + y )2.3 + 3.( x + y ).32 - 33

= ( x + y - 3 )3

Phụ thuộc vào biến hết mà ;-;

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
FL.Han_
7 tháng 9 2020 lúc 16:08

\(P=\left(m^2-2m+4\right)\left(m+2\right)-m^3+\left(m+3\right)\left(m-3\right)-m^2-18\)

\(=m^3+8-m^3+\left(m^2-9\right)-m^2-18\)

\(=m^3+8-m^3+m^2-9-m^2-18\)

\(=-19\)

Vậy biểu thức trên kh thụ vào biến m

\(N=\left(x+y\right)^3-9\left(x+y\right)^2+27\left(x+y\right)-27\)

\(=\left(x+y\right)^3-3\left(x+y\right)^2.3+3\left(x+y\right)3^2-3^3\)

\(=\left(x+y-3\right)^3\)

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

\(D=\left(2+6\right)^3-9\left(2+6\right)^2+27\left(2+6\right)-27\)

    \(=8^3-3\cdot3\cdot8^2+3\cdot3^2\cdot8-3^3\)

     \(\left(8-3\right)^3=5^3=125\)

Bình luận (0)
Capheny Bản Quyền
7 tháng 9 2020 lúc 11:39

a) 

\(3x^2-x^3-9x+3x^2+27-9x=27-x^3\) 

\(-x^3+6x^2-18x+27=27-x^3\) 

\(6x^2-18x=0\) 

\(6x\left(x-3\right)=0\) 

\(\orbr{\begin{cases}6x=0\\x-3=0\end{cases}}\) 

\(\orbr{\begin{cases}x=0\\x=3\end{cases}}\) 

b) 

\(x^4-x^3y+x^3y-x^2y^2+x^2y^2-xy^3+xy^3-y^4=x^4-y^4\) 

\(x^4-y^4=x^4-y^4\) 

\(0=0\left(llđ\forall x\right)\) 

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
l҉o҉n҉g҉ d҉z҉
7 tháng 9 2020 lúc 11:54

a) ( x2 - 3x + 9 )( 3 - x ) = 27 - x3

<=> -x3 + 6x2 - 18x + 27 = 27 - x3

<=> -x3 + 6x2 - 18x + x3 = 27 - 27

<=> 6x2 - 18x = 0

<=> 6x( x - 3 ) = 0

<=> \(\orbr{\begin{cases}6x=0\\x-3=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=3\end{cases}}\)

b) Ta có VP = ( x2 )2 - ( y2 )2

                    = ( x2 - y2 )( x2 + y2 )

                    = ( x - y )( x + y )( x2 + y2 )

                    = ( x - y )[ ( x + y )( x2 + y2 ) ]

                    = ( x - y )( x3 + xy2 + x2y + y3 ) = VT

Vậy phương trình nghiệm đúng với mọi x, y ∈ R

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
FL.Han_
7 tháng 9 2020 lúc 15:03

a,\(\left(x^2-3x+9\right)\left(3-x\right)=27-x^3\)

\(27-x^3=27-x^3\)

b,\(\left(x^3+x^2y+xy^2+y^3\right)\left(x-y\right)=x^4-y^4\)

\(VP=x^4-y^4\)

\(=\left(x^2\right)^2-\left(y^2\right)^2\)

\(=\left(x^2-y^2\right)\left(x^2+y^2\right)\)

\(=\left(x-y\right)\left(x+y\right)\left(x^2+y^2\right)\)

\(=\left(x-y\right)\left(x^3+xy^2+x^2y+y^3\right)\)

\(\left(x^3+x^2y+xy^2+y^3\right)\left(x-y\right)=VP\)

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
HUYNH NHAT TUONG VY
10 tháng 7 2019 lúc 20:57

\(\left(x-1,2\right)^2=4\)

\(x^2-2.x.1,2+1,2^2=4\)

\(x^2-2,4x+1,44=4\)

\(x^2-2,4x=4-1,44\)

\(x\left(x-2,4\right)=2,56\)

\(x=2,56\) hoặc \(x-2,4=2,56\)

\(x=2,56\) hoặc \(x=4,96\)

Bình luận (0)
✿✿❑ĐạT̐®ŋɢย❐✿✿
11 tháng 7 2019 lúc 19:19

a) \(\left(x-1,2\right)^2=4=2^2\)

\(\Leftrightarrow x-1,2=4\)

\(\Leftrightarrow x=5,2\)

b) \(\left(x+1\right)^3=-125=\left(-5\right)^3\)

\(\Leftrightarrow x+1=-5\)

\(\Leftrightarrow x=-6\)

c) \(\left(x+1,5\right)^8+\left(2,7-y\right)^{10}=0\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x+1,5=0\\2,7-y=0\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=-1,5\\y=2,7\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)