Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiếp)

Khôi Bùi
12 tháng 8 lúc 6:48

\(\left(x+y\right)^3+27^3=\left(x+y+27\right)\left[\left(x+y\right)^2-27\left(x+y\right)+729\right]\)

Bình luận (0)
Sunshine
12 tháng 8 lúc 7:14

`= (x+y+27)(x^2 + 2xy + y^2 + 27x + 27y + 27^2)`.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự