Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 104
Số lượng câu trả lời 2591
Điểm GP 160
Điểm SP 2375

Người theo dõi (439)

santa
Vũ Kiều
Ngọc Dolil
Kill You * Kiu Lee

Đang theo dõi (7)