Những câu hỏi liên quan
Hoàng Đức Long

Một phòng hát karaoke có diện tích 20 m2, cao 4 m (với điều kiện hai lần chiều rộng BC và chiều dài AB chênh nhau không quá 2 m để phòng trông cân đối) với dàn âm gồm bốn loa như nhau có công suất lớn, hai cái đặt ở góc A, B của phòng, hai cái treo trên góc trần A′, B′. Đồng thời còn có một màn hình lớn được gắn trên tường ABB’A’ để người hát ngồi tại trung điểm M của CD có được cảm giác sống động nhất. Bỏ qua kích thước của người và loa, coi rằng loa phát âm đẳng hướng và tường hấp thụ âm tốt. Hỏi có thể thiết kế phòng để người hát chịu được loa có công suất lớn nhất là bao nhiêu?

A. 842 W

B. 535 W

C. 723 W

D. 796 W

Vũ Thành Nam
27 tháng 6 2019 lúc 15:04

Bình luận (0)
Hoàng Đức Long

Một phòng hát karaoke có diện tích 20   m 2 , cao 4 m (với điều kiện hai lần chiều rộng BC và chiều dài AB chênh nhau không quá 2 m để phòng trông cân đối) với dàn âm gồm bốn loa như nhau có công suất lớn, hai cái đặt ở góc A, B của phòng, hai cái treo trên góc trần A ' ٫ B ' . Đồng thời còn có một màn hình lớn được gắn trên tường  A B B ' A ' để người hát ngồi tại trung điểm M của CD có được cảm giác sống động nhất. Bỏ qua kích thước của người và loa, coi rằng loa phát âm đẳng hướng và tường hấp thụ âm tốt. Hỏi có thể thiết kế phòng để người hát chịu được loa có công suất lớn nhất là bao nhiêu?

A. 842 W.

B. 535 W.

C. 723 W.

D. 796 W.

Vũ Thành Nam
4 tháng 8 2019 lúc 3:31

C ó   f ' t = 2 t + 16 2 t + 16 - t 2 + 16 t 2 2 t + 16 2 = 2 t 2 + 32 t + 256 2 t + 16 2 > 0   ∀ t

Bình luận (0)
Hoàng Đức Long

Một phòng hát karaoke có diện tích 20 m2, cao 4 m (với điều kiện hai lần chiều rộng BC và chiều dài AB chênh nhau không quá 2 m để phòng trông cân đối) với dàn âm gồm bốn loa như nhau có công suất lớn, hai cái đặt ở góc A, B của phòng, hai cái treo trên góc trần A′, B′. Đồng thời còn có một màn hình lớn được gắn trên tường ABB’A’ để người hát ngồi tại trung điểm M của CD có được cảm giác sống động nhất. Bỏ qua kích thước của người và loa, coi rằng loa phát âm đẳng hướng và tường hấp thụ âm tốt. Hỏi có thể thiết kế phòng để người hát chịu được loa có công suất lớn nhất là bao nhiêu?

A. 842 W.

B. 535 W.

C. 723 W.

D. 796 W.

Vũ Thành Nam
28 tháng 10 2017 lúc 14:00

Đáp án A

Ta có :  2 B C   -   A B ≤ 2 m

Mặt khác : B C . A B   =   20 m  (1)

Công suất lớn nhất khi B C m a x ⇒ 2 B C   -   A B   =   2 m  (2)

Từ (1) và (2) suy ra : B C ≈ 3 , 7 m ;   A B ≈ 5 , 4 m

Dễ dàng tính được : AM = 4,58m và A’M = 6,08m

Tại người nghe được âm có mức cường độ âm lớn nhất là 13(B) = 130(dB)

⇒ 13   =   log ( 2 P 4 π A M 2 I 0 + 2 P 4 π A ' M 2 I 0 ) ⇒ P   =   840 , 9 ( W ) .

Bình luận (0)
Hoàng Đức Long

Một phòng hát karaoke có diện tích 20  m 2 , cao 4 m (với điều kiện hai lần chiều rộng BC và chiều dài AB chênh nhau không quá 2 m để phòng trông cân đối) với dàn âm gồm bốn loa như nhau có công suất lớn, hai cái đặt ở góc A, B của phòng, hai cái treo trên góc trần A', B'. Đồng thời còn có một màn hình lớn được gắn trên tường ABB'A' để người hát ngồi tại trung điểm M của CD có được cảm giác sống động nhất. Bỏ qua kích thước của người và loa, coi rằng loa phát âm đẳng hướng và tường hấp thụ âm tốt. Hỏi có thể thiết kế phòng để người hát chịu được loa có công suất lớn nhất là bao nhiêu?

A. 842 W.

B. 535 W.

C. 723 W.

D. 796 W.

Vũ Thành Nam
31 tháng 10 2019 lúc 6:40

Đáp án A

 (1)

(2)

Dễ dàng tính được : AM = 4,58m và A'M = 6,08m

Tại người nghe được âm có mức cường độ âm lớn nhất là 13(B) = 130(dB)

Bình luận (0)
Hoàng Đức Long

Một phòng hát karaoke có diện tích 20 m^2, cao 4 m (với điều kiện hai lần chiều rộng BC và chiều dài AB chênh nhau không quá 2 m để phòng trông cân đối) với dàn âm gồm bốn loa như nhau có công suất lớn, hai cái đặt ở góc A, B của phòng, hai cái treo trên góc trần A′, B′. Đồng thời còn có một màn hình lớn được gắn trên tường ABB’A’ để người hát ngồi tại trung điểm M của CD có được cảm giác sống động nhất.

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Bỏ qua kích thước của người và loa, coi rằng loa phát âm đẳng hướng và tường hấp thụ âm tốt. Hỏi có thể thiết kế phòng để người hát chịu được loa có công suất lớn nhất là bao nhiêu?

A. 842 W

B. 535 W

C. 723 W

D. 796 W

Vũ Thành Nam
6 tháng 7 2018 lúc 14:49

- Ta có : 2BC - AB ≤ 2m.

- Mặt khác: BC.AB = 20m (1)

- Công suất lớn nhất khi:

   BCmax ⇒ 2BC - AB = 2m (2)

- Từ (1) và (2) suy ra :

   BC ≈ 3,7m; AB ≈ 5,4m.

- Dễ dàng tính được :

   AM = 4,58m và A’M = 6,08m

- Tại người nghe được âm có mức cường độ âm lớn nhất là 13(B) = 130(dB):

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Bình luận (0)
Hoàng Đức Long

Một người định đầu tư một phòng hát karaoke hình hộp chữ nhật có diện tích mặt sàn khoảng 18m2, cao 3m. Dàn âm thanh 4 loa có công suất như nhau đặt tại 4 góc A, B và A’, B’ ngay trên A, B. Màn hình gắn trên tường ABA’B’. Bỏ qua kích thước của người và loa. Coi rằng loa phát âm đẳng hướng và tường hấp thụ âm tốt. Phòng có thiết kế để công suất đến tại người ngồi hát tại m là trung điểm của CD đối diện với cạnh AB là lớn nhất. Tai người chịu được cường độ âm tối đa là 10 W/m2. Công suất lớn nhất của mỗi loa mà tai người còn chịu được xấp xỉ bằng

A. 796 W

B. 723 W

C. 678 W

D. 535 W

Vũ Thành Nam
2 tháng 2 2018 lúc 13:19

Đáp án C

I M = ( I N + I N ' ) ≡ P 2 π 1 a 2 + b 2 4 + 1 a 2 + b 2 4 + h 2

 dấu bằng xảy ra khi a = b 2 ⇒ a = 3 b = 6  

Giá trị cường độ âm khi đó 

( I M ) m a x = 5 P m a x 108 π = 10

⇒ P m a x = 678 W

Bình luận (0)
Hoàng Đức Long

Một người định đầu tư một phòng hát karaoke hình hộp chữ nhật có diện tích mặt sàn khoảng 18m2, cao 3m. Dàn âm thanh 4 loa có công suất như nhau đặt tại 4 góc A, B và A’, B’ ngay trên A, B. Màn hình gắn trên tường ABA’B’. Bỏ qua kích thước của người và loa. Coi rằng loa phát âm đẳng hướng và tường hấp thụ âm tốt. Phòng có thiết kế để công suất đến tại người ngồi hát tại m là trung điểm của CD đối diện với cạnh AB là lớn nhất. Tai người chịu được cường độ âm tối đa là 10 W/m2. Công suất lớn nhất của mỗi loa mà tai người còn chịu được xấp xỉ bằng:

A. 796 W 

B. 723 W

C. 678 W

D. 535 W

Vũ Thành Nam
21 tháng 11 2019 lúc 4:37

Bình luận (0)
Nguyễn Đức Minh
21 tháng 2 lúc 15:51

Chiều rộng phòng học là:
        12 : 3 x 4 = 8 (m)
Diện tích xung quanh là: 
        (12+8) x 2 x 4 = 160 (m2)
Diện tích toàn phàn là:
        160 + 12 x 8 x 2 = 352 (m2)
Diện tích cần sơn là : 
        352 - 12 = 340 (m2)
                Đáp Số: 340 m2
thanghoa

Bình luận (0)
Lê Michael
10 tháng 5 lúc 20:50

Diện tích xung quanh là

2 x 4 x ( 9+6) = 120 (m2)

Diện tích toàn phần là

120 + 9x6 = 174 (m2)

Diện tích cần sơn là

174 - 10,5= 163.5 (m2)

Bình luận (0)
Moon Thỉu Năng~AccTwo~
10 tháng 5 lúc 20:51
Bình luận (0)
Mai Anh Blink chính hiệu...
11 tháng 5 2021 lúc 17:58

Giải thích các bước giải:

a.Diện tích cần sơn lại là"

\(m^2\))

b.Tổng số tiền công để sơn lại căn phòng đó là:

Bình luận (1)