Các dạng toán liên quan đến giao thoa sóng

Phan Thị Anh Thư
29 tháng 11 2021 lúc 22:53

Tách ra chị ơi

Bình luận (1)
Phan Thị Anh Thư
29 tháng 11 2021 lúc 22:40

Khó nhìn quá

Bình luận (0)
Ma Đức Minh
17 tháng 2 2019 lúc 9:16

Bình luận (0)
Ái Nữ
24 tháng 8 2018 lúc 12:06

Giải:

Ta có: \(\lambda=1\)

Để 9 vị trí có cực đại trên AB thì \(5>AB>4\)

\(MA-MB=1\)

Vì M ngược pha với 2 nguồn nên GS

\(MA=\left(k+\dfrac{1}{2}\right)\lambda\)

\(\Rightarrow k+\dfrac{1}{2}\)

\(\Rightarrow MB=k-\dfrac{1}{2}\)

Mà ta thấy \(MB>MH\)

\(\Rightarrow k-\dfrac{1}{2}>x>4\)

\(\Rightarrow k>4,5\)

\(\Rightarrow k=5,6,7,..............\)

Từ định lý Pytago ta có:

\(\sqrt{\left(k+\dfrac{1}{2}\right)^2-x^2}+\sqrt{\left(k-\dfrac{1}{2}\right)^2-x^2}=x\)

Thay \(k=5\Rightarrow x\approx4,4\) ( thỏa mãn yêu cầu của bài)

Thay \(k=6\Rightarrow x\approx5,3\) ( loại 5>x>4)

Vậy: \(AB\approx4,4\lambda\)

Bình luận (0)
Như Hồng Đặng
13 tháng 5 2016 lúc 10:50

1.Để đun nóng 5lit nước từ 20*C lên 40*C cần số nhiệt lượng là:

\(Q_{nc}=m.c.\Delta t=5.4200.20=420000\left(J\right)\)

3. Nhiệt lượng tối thiểu cần thiết để đun sôi nước

\(Q=Q_{n+}Q_{nc}=m_n.c_n.\Delta t+m_{nc}.c_{nc}.\Delta t=0,4.880.\left(100-20\right)+1.4200.\left(100-20\right)=28160+336000=364160\left(J\right)\)

 

Bình luận (1)
Như Hồng Đặng
13 tháng 5 2016 lúc 10:53

câu 2 không có nhiệt độ ban đầu hả e 

Bình luận (1)
nguyễn thị hoài
27 tháng 4 2017 lúc 22:05

để đun nóng ......(theo bài)

Qnuoc=m.c.đentaT=5.4200.20=420000(J)

Bình luận (0)