Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 44
Số lượng câu trả lời 46
Điểm GP 17
Điểm SP 82

Người theo dõi (23)

Cao Hoàng Hải
Ngọc Diệp
Hiếu Phạm
Vũ HẢi Hà

Đang theo dõi (0)