Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 6
Số lượng câu trả lời 910
Điểm GP 313
Điểm SP 1866

Người theo dõi (661)

Đang theo dõi (15)

Dòng thời gian