Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 423
Số lượng câu trả lời 308
Điểm GP 5
Điểm SP 248

Người theo dõi (176)

Đang theo dõi (114)

Dòng thời gian