Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 16
Số lượng câu trả lời 332
Điểm GP 172
Điểm SP 981

Người theo dõi (238)

Đang theo dõi (0)