Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 24
Điểm GP 0
Điểm SP 7

Người theo dõi (12)

Lộ Mạn Mạn
Jerin

Đang theo dõi (166)