Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Tây Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 24
Số lượng câu trả lời 197
Điểm GP 71
Điểm SP 749

Người theo dõi (421)

Đang theo dõi (39)

Phạm Mỹ Dung
Linh Diệu
Lightning Farron
việt @