Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 43
Số lượng câu trả lời 1900
Điểm GP 152
Điểm SP 2340

Người theo dõi (979)

Minz Ank
Thảo Phương
hà Hồ
Phan Nguyen

Đang theo dõi (76)

Leejung Kim
Hong Ra On
Phùng Hà Châu
Einstein