Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 12
Số lượng câu trả lời 944
Điểm GP 240
Điểm SP 1245

Người theo dõi (165)

conan
Phan Nguyen
Phan Nguyen
Đức Khiêm

Đang theo dõi (25)

Dòng thời gian