Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Hoàng Nam

Nhận xét nào dưới đây không đúng?

A. Benzen và toluen đều không có phản ứng với dung dịch nước brom.

B. Benzen và toluen đều có phản ứng thế với brom khi có xúc tác Fe.

C. Benzen và toluen đều có thể tham gia phản ứng cộng.

 

D. Toluen tham gia phản ứng thế nguyên tử H của vòng benzen khó hơn benzen.

Ngô Quang Sinh
27 tháng 1 2017 lúc 10:00

Đáp án: D.

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

(1)Anilin có tính bazơ, phenol có tính axit

(3)Anilin và phenol đều dễ tham gia phản ứng thế với dd Br2 tạo kết tủa trắng

Ngô Quang Sinh
17 tháng 1 2018 lúc 11:49

Đáp án : D

ý A hiển nhiên đúng

ý B sai vì thế ở nhân thơm, phản ứng diễn ra tại nhân thơm thì phải là ảnh hưởng của nhóm thế lên nhân thơm

ý C đúng

ý D sai

=> Đáp án D

Bình luận (0)
Karik-Linh
20 tháng 4 lúc 22:35

A

 

Bình luận (3)
Nguyễn Hoàng Nam

(a) Peptit bị thủy phân trong môi trường axit hoặc kiềm.

(c) Để phân biệt glucozơ và fructozơ có thể dùng dung dịch brom.

(e) Tơ nitron được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

Ngô Quang Sinh
25 tháng 5 2019 lúc 13:15
Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

D. 5.

Ngô Quang Sinh
14 tháng 3 2018 lúc 12:23

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

(a) Dung dịch trong nước không làm đổi màu quỳ tím.

(c) Nguyên tử H (trong vòng) dễ bị thay thế hơn nguyên tử H của benzen.

Ngô Quang Sinh
15 tháng 12 2018 lúc 6:20

(a) Đúng, phenol có tính axit rất yếu, còn anilin có tính bazo rất yếu nên không làm đổi màu quỳ tím

(c) Đúng, do hiệu ứng liên hợp của vòng với nhóm –OH hay − N H 2  nên nguyên tử của H trong vòng dễ bị thay thế hơn nguyên tử H của benzen

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Hợp chất hữu cơ có số nguyên tử hiđro bằng số nguyên tử Cacbon. Hợp chất này tham gia phản ứng thế brôm , không tham gia phản ứng cộng brôm . Hợp chất đó là:

A. Metan

B. Etilen

C. Axetilen

D. Benzen

Ngô Quang Sinh
9 tháng 11 2017 lúc 12:57

⇒ Chọn D

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X).

Chất X thuộc loại este no, đơn chức.

Đun Z với dd H2SO4 đặc ở 1700thu được anken.

D. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra sản phẩm gồm 2 mol CO2  2 mol H2O.

Ngô Quang Sinh
22 tháng 3 2018 lúc 5:15

Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X) Y là HCOOH, Z là CH3OH, X là HCOOCH3.

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

(a) Phản ứng thế brom vào vòng thơm của anilin dễ hơn benzen.

(c) Trong phân tử, các amino axit đều chỉ có một nhóm NH2 và một nhóm COOH.

(e) Thủy phân hoàn toàn tinh bột và xenlulozơ đều thu được glucozơ.

D. 5.

Ngô Quang Sinh
21 tháng 11 2018 lúc 13:16

Đáp án D

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Hình dưới đây là sơ đồ tương trựng cho phản ứng: Giữa khí N2 và khí H2 tạo ra ammoniac NH3.

Hãy cho biết:

a) Tên các chất tham gia và sản phẩm?

b) Liên kết giữa các nguyên tử thay đổi như thế nào? Phân tử nào biến đổi, phân tử nào được tạo ra?

c) Số nguyên tử mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng bằng bao nhiêu có giữ nguyên không?

Ngô Quang Sinh
2 tháng 12 2018 lúc 13:11

a) Chất tham gia: khí nitơ, khí hiđro.

Chất tạo thành: khí amoniac.

b) Trước phản ứng hai nguyên tử H liên kết với nhau, hai nguyên tử nitơ cũng vậy. Sau phản ứng có 3 nguyên tử H liên kết với 1 nguyên tử N.

Phân tử hiđro và phân tử nitơ biến đổi phân tử ammoniac được tạo thành.

c) Số nguyên tử mỗi nguyên tố giữ nguyên trước và sau phản ứng số nguyên tử H là 6 và số nguyên tử N là 2.

Bình luận (0)