Nguyễn Thu Huyền

Trong các chất dưới đây, chất nào tham gia phản ứng thế nguyên tử hiđro của vòng thơm bằng nguyên tử brom khó khăn nhất

A. Benzen    B. Toluen

C. Axit benzoic    D. Anilin

hnamyuh
6 tháng 8 lúc 21:25

Đáp án C.

Do Axit benzoic có nhóm $COOH$ là nhóm hút electron 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

(1)Anilin có tính bazơ, phenol có tính axit

(3)Anilin và phenol đều dễ tham gia phản ứng thế với dd Br2 tạo kết tủa trắng

Nguyễn Hoàng Nam

(a) Dung dịch trong nước không làm đổi màu quỳ tím.

(c) Nguyên tử H (trong vòng) dễ bị thay thế hơn nguyên tử H của benzen.

Nguyễn Hoàng Nam

Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X).

Chất X thuộc loại este no, đơn chức.

Đun Z với dd H2SO4 đặc ở 1700thu được anken.

D. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra sản phẩm gồm 2 mol CO2  2 mol H2O.

Nguyễn Hoàng Nam

- Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau;

Phát biểu nào sau đây sai?

A. Chất Y tan vô hạn trong nước.

C. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc ở 170°C thu được anken.

Nguyễn Hoàng Nam

Hợp chất hữu cơ X chứa vòng benzen có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Trong X, tỉ lệ khối lượng các nguyên tố là m C   :   m H   :   m O   =   21   :   2   :   8 . Biết khi X phản ứng hoàn toàn với Na thì thu được số mol khí hiđro bằng số mol của X đã phản ứng. X có bao nhiêu đồng phân (chứa vòng benzen) thỏa mãn các tính chất trên?

A. 9.

B. 3.

C. 7.

D. 10.

Nguyễn Hoàng Nam

1.Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm tạo ra xà phòng.

3.Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều.

5.Có thể dùng dung dịch HCl nhận biết các chất lỏng và dung dịch: ancol etylic, benzen, anilin, natriphenolat.

Nguyễn Hoàng Nam

Trong số các phát biểu sau về anilin?

(2) Anilin có tính bazơ, dung dịch anilin không làm đổi màu quỳ tím.

Nguyễn Hoàng Nam

Trong số các phát biểu sau về anilin:

(2) Anilin có tính bazơ, dung dịch anilin không làm đổi màu quỳ tím.

(4) Anilin tham gia phản ứng thế brom vào nhân thơm dễ hơn benzen.

Các phát biểu đúng là

Nguyễn Hoàng Nam

Trong số các phát biểu sau về anilin:

(1) Anilin tan ít trong nước nhưng tan nhiều trong dung dịch NaOH.

(2) Anilin có tính bazơ, dung dịch anilin không làm đổi màu quỳ tím.

(3) Anilin dùng để sản xuất phẩm nhuộm, dược phẩm, polime.

(4) Anilin tham gia phản ứng thế brom vào nhân thơm dễ hơn benzen.

Các phát biểu đúng là

A. (2), (3), (4).

B. (1), (2), (3).

C. (1), (2), (4).

D. (1), (3), (4).

Nguyễn Hoàng Nam

Trong số các phát biểu sau về anilin (C6H5NH2):

(2) Anilin có tính bazơ, dung dịch anilin không làm đổi màu quỳ tím.

(4) Anilin tham gia phản ứng thế brom vào nhân thơm dễ hơn benzen.

A. 1.

C. 2.

D. 4.