Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 145
Số lượng câu trả lời 28
Điểm GP 5
Điểm SP 9

Người theo dõi (2)

Đang theo dõi (0)