Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Bảo Lộc Huyền
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Quân
3 tháng 2 2018 lúc 22:18

1. It is usually hot in summer there .

2. He felt sleepy so he took a nap . ( đề thừa chữ "the" thì phải )

3. giống câu 1

Tk mk nha

Bình luận (0)
Su35
Xem chi tiết
Đỗ Thanh Hải
30 tháng 9 2021 lúc 17:36

1.   / is  made  from cotton / usually / that  / the material / strong / is  / .

     _____The material that is made from cotton is usually strong_________________________________________________________________.

2.   / finds / comfortable / He / very / his new shirts / .

     ________He finds his new shirts comfortable ______________________________________________________________.

3.   / haven’t decided / to the wedding party / They  / to wear  / which clothes / still /  .

     ___They still haven't decided which clothes to wear to the wedding aprrty___________________________________________________________________.

Bình luận (0)
giang tạ
Xem chi tiết
Phạm Vĩnh Linh
17 tháng 10 2021 lúc 20:46

Part 2. Read and choose the correct answer (A, B, C or D) for each question. (5 points)

This is my classmate, Alex. Every day, he gets up at a quarter to six. He
brushes his teeth, takes a shower, and gets dressed. He usually has a light
breakfast with bread and milk, and then leaves the house at half past six. The
school is near his house so he goes on foot. Classes start at seven o’clock and
finish at half past eleven. He comes back home and has lunch at twelve
o’clock. It’s eight o’clock on Sunday evening now and Alex is at home. He is
reading a book in his room. He often reads books and plays video games on
Sundays. Sometimes he goes to the cinema with his friends.
1. What time does Alex get up?
A. He gets up at 6 a.m. C. He gets up at 5:45 a.m.
B. He gets up at 6:15 a.m D. He gets up at 7 a.m.
2. How does he go to school?
A. He goes to school after breakfast.
B. He walks to school.
C. He goes to school at 6:30.
D. He goes to school every day.
3. Where does he have lunch?
A. At school B. At his friend’s house C. At the canteen D. At home
4. What is he doing now?
A. He is reading a book. C. He is at school.
B. He is reading a newspaper. D. He is playing a video game.
5. Which of the following statements is not correct?
A. He usually has breakfast with bread and milk.
B. Classes start at 7 o’clock and finish at 11.30.
C. He doesn’t read books and play video games on Sundays.
D. He sometimes goes to the cinema with his friends.

Bình luận (1)
Thu Hồng
18 tháng 10 2021 lúc 7:33

Đây là bạn cùng lớp của tôi, Alex. Mỗi ngày, bạn ấy dậy lúc 6 giờ kém 15. Bạn ấyđánh răng, đi tắm và mặc quần áo. Bạn ấy thường ăn sáng nhẹ với bánh mì và sữa, và sau đó rời khỏi nhà lúc sáu giờ rưỡi.Trường gần nhà nên bạn ấy đi bộ. Các lớp học bắt đầu lúc bảy giờ và kết thúc lúc 11 giờ rưỡi. Bạn ấy trở về nhà và ăn trưa lúc mười hai giờ. Bây giờ là tám giờ tối Chủ nhật và Alex đang ở nhà. Bạn ấy đang
đọc một cuốn sách trong phòng của mình. Bạn ấy thường đọc sách và chơi trò chơi điện tử vào các ngay Chủ nhật. Đôi khi bạn ấy đi xem phim với bạn bè của mình.

Bình luận (0)
Phùng Đức Hậu
Xem chi tiết
Phùng Đức Hậu
Xem chi tiết
Loan Nguyễn Kiều
Xem chi tiết
Shen
2 tháng 1 2017 lúc 12:56

1. Every morning, Peter gets up at _______________.

A. 6.30 B. 6.00 C. 7.15 D. 6.45

2. He usually has __________ in the morning.

A. breakfast with meat B. a slight breakfast C. a big breakfast D. breakfast with eggs

3. What does he usually have for lunch?

A. sandwich and salad B. soup and fish C. salad and soup D. sandwich and fish

4. What does he usually do after dinner?

A. he usually washes up and watches TV

B. He usually reads a book and watches TV

C. He usually washes up, watches TV, reads a book and plays chess

D. He usually washes up reads a book and plays chess

5. Which sentence is NOT true in the passage above?

A. Sometimes he drives his car to work.

B. He often reads the newspaper on the crossword on the train

C. He often plays the crossword on the train

D. For Peter, the dinner is a big meal of the day

Bình luận (0)
Hoàng Quốc Huy
2 tháng 1 2017 lúc 14:50

1A

2B

3A

4D

5A

Bình luận (0)
Trần Bảo Châu
Xem chi tiết
TRẦN MINH MINH
26 tháng 10 2017 lúc 21:37

1. carelessly-careless

2. angrily-angry

3. beautifully-beautiful

4. good-well

5. careful-carefully

6. happy-happily

7. correctly-correct

8. good-well

Bình luận (0)
Best friend forever
26 tháng 10 2017 lúc 21:46

1.Robert drives ________. He is a________driver(careless/carelessly)

2/1

2.The woman shouted ______.She was _______(angry/angrily)

2/1

3.She sings English songs _________. She has a _________voice(beautiful/beautifully)

2/1

4.He has _______pronunciation. He pronounces words _________(good/well)

1/2

5.Daisy is a ________student. She does her homework _____(careful/carefully)

1/2

6.He looked ________. He looked at me _____(happy/happily)

1/2

7.John usually writes________. He is usually __________(correct/correctly)

2/1

8.The old man told the jokes very _________.His jokes were very ________(good/well)

2/1

Chú ý:1/2 là từ thứ nhất điền vào ô thứ nhất, từ 2 điền vào ô 2

2/1:từ 2 điền ô 1; từ 1 điền ô 2

Bình luận (0)
Lê Quỳnh  Anh
Xem chi tiết
Dương Hoàn Anh
12 tháng 6 2019 lúc 10:54

Đáp án: No, he doesn't.

Bình luận (0)
Dương Minh
Xem chi tiết
Nguyen Hoang Hai
7 tháng 7 2019 lúc 9:47

Đáp án là: No, he doesn’t.

Bình luận (0)