Khinh Yên
1 phút trước

VI . Rewrite the following sentences without changing their original meanings.

1 . I am not happy when children lie to their parents

-> Children ____________shouldn't lie to their parents___________________________
2 . It's good if you say " Thank you " to a person who has helped you
-> You __________should say " Thank you " to a person who has helped you _______________________________
3 . Why don't you go out with your friends?
-> You _________should go out with your friends_______________________________
4 . Shhh ! Don't talk too loud. My sister is sleeping
-> We ___________should not talk loud because my sister is sleeping_________________________

 

Bình luận (0)
Lê Michael
7 phút trước

Tổng vận tốc của `2` bạn đó :

`15 + 12 = 27` (km/giờ)

Thời gian  Tú và Khôi gặp nhau:

`54:27= 2(giờ)`

Vậy...

Bình luận (0)
So_Min_Hwan
9 phút trước

`x` là :

`(12+4)/2=8`

`y`là :

`8-4=4`

Bình luận (0)
Lê Michael
8 phút trước

Số `x` cần tìm :

`(12 + 4)/2 = 8`

Số `y` cần tìm :

`12-8=4`

Bình luận (0)
Kudo Shinichi
8 phút trước

Ta cóL

`(x + y) + (x - y) = 12 + 4`

`=> x + y + x - y = 12 + 4`

`=> 2x = 16`

`=> x = 16 : 2`

`=> x = 8`

`=> 8 + y = 12`

`=> y = 12 - 8`

`=> y = 4`

Bình luận (0)
Kudo Shinichi
16 phút trước

Tổng số phần bằng nhau: `3 + 1 = 4 (phần)`

Số a là: `20 : 4 xx 3 = 15`

Số b là: `20 - 15 = 5`

Bình luận (0)
So_Min_Hwan
16 phút trước

Số `a` là :

`(20xx3)/(3+1)=15`

Số `b`là :

`20-15=5`

Bình luận (0)
Khinh Yên
26 phút trước

 

BASE FORM PAST SIMPLEPARTICIPLE
gowentgone
see saw seen
meet met met
eat ate eaten
drink drankdrunk
have had had
buy bought bought
dodid done 
makemade made 
swimswam  swum
cutcut cut 

 

Bình luận (0)

1. saw, seen
2. met, met
3. ate, eaten
4. drank, drunk
5. had, had
6. bought, bought
7. did, done
8. made, made
9. (swin là j?)
10. cut, cut

Bình luận (0)

\(n_{MgO}=\dfrac{1,6}{40}=0,04\left(mol\right)\)

\(n_{HCl}=0,2.4=0,8\left(mol\right)\)

PTHH: \(MgO+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2O\)

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{0,04}{1}< \dfrac{0,8}{2}\) => MgO hết, HCl dư

PTHH: \(MgO+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2O\)

             0,04--->0,08-----.0,04

\(\left\{{}\begin{matrix}C_{M\left(MgCl_2\right)}=\dfrac{0,04}{0,2}=0,2M\\C_{M\left(HCl.dư\right)}=\dfrac{0,8-0,08}{0,2}=3,6M\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Minh
23 phút trước

\(n_{MgO}=\dfrac{1,6}{40}=0,04\left(mol\right)\\ n_{HCl}=0,2.4=0,8\left(mol\right)\\ pthh:MgO+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2O\) 
\(LTL:\dfrac{0,04}{1}< \dfrac{0,8}{2}\) 
-> HCl dư 
\(n_{HCl\left(p\text{ư}\right)}=2n_{MgO}=0,08\left(mol\right)\\ n_{MgCl_2}=n_{MgO}=0,04\left(mol\right)\\ C_{M\left(HCl\left(d\right)\right)}=\dfrac{0,8-0,04}{0,2}=3,8M\\ C_{M\left(MgCl_2\right)}=\dfrac{0,04}{0,2}=0,2M\)

Bình luận (0)
So_Min_Hwan
33 phút trước

Số gà trống:

`(135xx2)/(2+3)=54(con)`

Số gà mái :

`135-54=81(con)`

Bình luận (0)
Sunshine
32 phút trước

Số gà trống:

`135 : (2+3) xx 2 = 54` con

Số gà mái

`135 - 54 = 81` con

Bình luận (0)
Lê Michael
29 phút trước

Tổng số phần bằng nhau:

`2+3=5(phần)

Số gà trống có :

`135:5xx32=54 (con)`

Số gà mái có :

`135-54=81(con)`

Bình luận (0)