Hỏi bài Online

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Loading...

Mọi người giải dùm mình mấy bài ôn tập này nhé!!!!

1/Nêu hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm bazo với muối:

*Hiện tượng có chất kết tủa xuất hiện:

-kết tủa trắng : BaSO4, BaCO3,CaCO3,BaSO3,CaSO3,Mg(OH)2

-kết tủa keo trắng tan trong bazo dư: Al(OH)3,Zn(OH)2

-kết tủa xanh:Cu(OH)2

-kết tủa nâu đỏ: Fe(OH)3

-kết tủa trắng xanh hóa nâu trong không khí: Fe(OH)2

Cho ví dụ:.....

2/Nêu ví dụ về hiện tượng kim loại tác dụng với muối

3/giải thích hiện tượng liên quan đến CaO:

a)khi bón vôi vào ao cá

b)cho CaO vào nước rồi sụt SO2,CO2 vào

4/giải thích hiện tượng liên quan đến SO2:

a)dẫn SO2 qua dung dịch Ca(OH)2

b)dẫn SO2 qua dung dịch Br2

5/Hoàn thành các phương trình hóa học sau:

a) Ca(OH)2 --------> Ca(HCO3)2

b) Ca(HCO3)2 ------------> CaCO3

6/Nhận biết các chất bằng pp hóa học, viết pthh xảy ra nếu có:

a) KOH, Na2SO4, NaCl, H2SO4

b) KOH, HNO3, HCl, H2SO4

c) KOH, Na2SO4, Ba(OH)2, H2SO4

d) KOH, Na2SO4, HCl,H2SO4

7) Hòa tan hoàn tan 11g hỗn hợp gồm sắt và nhôm bằng một lượng axit clo hidric 14.6% vừa đủ,thu được 8,96 lít khí H2 (dktc).

a)Viết pthh xảy ra

b) Tính % khối lượng mỗi kim loại đã dùng

c)Tính thể tích dd HCl 2M đã dùng

8/Cho m gam hỗn hợp gồm Al và Mg tác dụng với dd HCl dư,thu được 14,56 lít khí H2 (dktc).Cho dung dịch thu được tác dụng với dd NaOH dư, thu được 11,6g kết tủa

a)Viết các pthh xảy ra

b)Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.