Hà Phương Trần Thị
27 tháng 3 2015 lúc 22:41

cốc 1 là  (38+4)*2=84 viên 

cố 2 là:(26+12)*2/3=

Bình luận (0)
Nguyễn Phương Linh
29 tháng 3 2015 lúc 22:00

coc 1:84 vien

coc 2:27 vien

coc 3:28 vien.

Bình luận (0)
nguyen huy tuong
8 tháng 4 2015 lúc 13:41

goi x y z la so vien ngoc trong coc 1 2 3

x/2 - 4 = 38 => x = 84

y/3 - 6 = 12 => y = 54

z/4 - 2 = 19 => z = 84

chau bau co trong coc 1 2 3 lan luot la 84 54 84

Bình luận (0)
Hàn Tử Băng
14 tháng 10 2017 lúc 19:28

Từ ngày 1/6/2006 đến ngày 2/4/2018 có 365 ngày .

Thứ năm này cách thứ năm sau 7 ngày .

Có số thứ năm là :

365 : 7 = 52 ( thứ năm ) dư 1 ngày 

Vậy dư 1 ngày , ngày tiếp theo sẽ là thứ sáu .

Bình luận (0)
Kudo Shinichi
14 tháng 10 2017 lúc 19:25

vào thứ 3

Bình luận (0)
Nguyễn Huyền Trang
14 tháng 10 2017 lúc 19:41

Thứ 7 vì 365 : 7 = 52 ( dư 1 )

Vậy suy ra ngày 1/6/2006 liền sau thứ 6.

                    Đ/S: Thứ 7

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Hằng

Điểm mới của hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng 1941 so với Hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành trung ương Đảng 1939 là:

A. Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, thực hiện giảm tô, giảm tức

B. Xác định hình thái khởi nghĩa đi từ khởi nghĩa từng phần lên tổng khởi nghĩa

C. Đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc chống đế quốc và phong kiến

D. Thành lập Mặt trận Thống nhất dân tộc rộng rãi chống đế quốc

Phạm Thị Diệu Hằng
1 tháng 3 2019 lúc 7:25

- Các đáp án A, C, D: là điểm tương đồng giữa hai hội nghị.

- Đáp án B: là nội dung của Hội nghị tháng 8/1941, hội nghị 11/1939 không có nội dung này.

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Hằng

Điểm mới của hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng 1941 so với Hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành trung ương Đảng 1939 là:

A. Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, thực hiện giảm tô, giảm tức

B. Xác định hình thái khởi nghĩa đi từ khởi nghĩa từng phần lên tổng khởi nghĩa

C. Đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc chống đế quốc và phong kiến

D. Thành lập Mặt trận Thống nhất dân tộc rộng rãi chống đế quốc

Phạm Thị Diệu Hằng
17 tháng 8 2018 lúc 11:52

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Tiến
10 tháng 1 2016 lúc 19:56

bài trong sgk mà bạn

 

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Tiến
10 tháng 1 2016 lúc 19:59

Gọi x(h) là thời gian vòi 1 chảy đầy bể một mình 
y(h) là thời gian vòi 2 chảy đầy bể một mình 
(x,y thuộc N; x,y >4,8) 

Vì khi 2 vòi chảy chung thì mất 4,8 = 24/5 (h) mới đầy bể nên 
ta có pt 
1/x + 1/y = 5/24. 

Thòi gian vòi 1 chảy : 9 + 1,2 = 51/5 (h) 
Thòi gian vòi 2 chảy : 1,2 = 6/5 (h) 
ta có pt 
51/5 . 1/x + 6/5 . 1/y = 1 

Đặt 1/x = a, 1/y = b 
Ta có hpt 

a + b = 5/24 
51/5 . a + 6/5 . b = 1 

giải hệ trên, ta đc 
a= 1/12 => x=12 
b= 1/8 => y= 8 

vậy nếu từ đầu chỉ mở vòi 2 thì sau 8 (h) mới đầy bể

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Hằng

Điểm mới của Hộ nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 (5/1941) so với Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 (11/1939).

A. Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu

Phạm Thị Diệu Hằng
28 tháng 7 2017 lúc 16:26

Hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng (5/1941) chủ trương thành lập ở mỗi nước một mặt trận để đáp ứng được nhiệm vụ giải phóng dân tộc phù hợp với đặc điểm từng nước. Thành lập Mặt trận Việt Minh để cứu quốc đồng thời giúp đỡ Lào và Cam-pu-chia thành lập mặt trận cho mình. Đây được coi là điềm mới, sang tạo của Nguyễn Ái Quốc trong việc giải quyết nhiệm vụ dân tộc trong khuôn khổ từng nước.

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Hằng

Điểm mới của Hộ nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 (5/1941) so với Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 (11/1939).

B. Thành lập mặt trận dân tộc thống nhất.

Phạm Thị Diệu Hằng
24 tháng 11 2018 lúc 11:00

Hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng (5/1941) chủ trương thành lập ở mỗi nước một mặt trận để đáp ứng được nhiệm vụ giải phóng dân tộc phù hợp với đặc điểm từng nước. Thành lập Mặt trận Việt Minh để cứu quốc đồng thời giúp đỡ Lào và Cam-pu-chia thành lập mặt trận cho mình. Đây được coi là điềm mới, sang tạo của Nguyễn Ái Quốc trong việc giải quyết nhiệm vụ dân tộc trong khuôn khổ từng nước.

Bình luận (0)
Lê Nho Khoa
10 tháng 3 2016 lúc 12:54

Mỗi ngày nếu không chuyển thêm một số tấn gạo thì phân số chỉ số gạo còn lại là :    1 - 1/6 = 5/6

Số gạo còn lại sau khi chuyển này thứ hai :  15 : 5 x 6 = 18 ( tấn )

Số gạo còn lại sau khi chuyển ngày thứ nhất :  ( 18+10 ) : 5 x 6 = 33,6 tấn

Số gạo chuyển từ kho A sang kho B :  ( 33,6 + 5 ) : 5 x 6 = 46,32 ( tấn )

Đáp số :  46,32 tấn

Ai tích mình mình tích lại cjho

Bình luận (0)
ST
10 tháng 3 2016 lúc 12:55

Mỗi ngày nếu không chuyển thêm một số tấn gạo thì phân số chỉ số gạo còn lại là :    1 - 1/6 = 5/6

Số gạo còn lại sau khi chuyển này thứ hai :  15 : 5 x 6 = 18 ( tấn )

Số gạo còn lại sau khi chuyển ngày thứ nhất :  ( 18+10 ) : 5 x 6 = 33,6 tấn

Số gạo chuyển từ kho A sang kho B :  ( 33,6 + 5 ) : 5 x 6 = 46,32 ( tấn )

Đáp số :  46,32 tấn

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Hoàng Việt
10 tháng 3 2016 lúc 13:01

Đ/a:46,32 tấn gạo

Bình luận (0)