Những câu hỏi liên quan
Chan
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
28 tháng 12 2020 lúc 21:36
a) Áp dụng định lí Pytago vào ΔABC vuông tại A, ta được: \(BC^2=AB^2+AC^2\)\(\Leftrightarrow AC^2=BC^2-AB^2=\left(2\cdot R\right)^2-R^2=3\cdot R^2\)\(\Leftrightarrow AC=R\cdot\sqrt{3}\)(đvđd)Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông vào ΔABC vuông tại A có AH là đường cao ứng với cạnh huyền BC, ta được: \(AH\cdot BC=AB\cdot AC\)\(\Leftrightarrow AH\cdot2R=R\cdot R\sqrt{3}\)hay \(AH=\dfrac{R\sqrt{3}}{2}\)(đvđd)Xét ΔABC vuông tại A có\(\sin\widehat{B}=\dfrac{AC}{BC}=\dfrac{R\sqrt{3}}{2\cdot R}=\d...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Hoàng Ngọc Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
20 tháng 12 2020 lúc 22:15
1) Vì BC là đường kính của (O) nên BC=2R Áp dụng định lí Pytago vào ΔABC vuông tại A, ta được:  \(BC^2=AB^2+AC^2\) \(\Leftrightarrow AB^2=BC^2-AC^2=\left(2R\right)^2-R^2=3R^2\) hay \(AB=R\sqrt{3}\)(đvđd) Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông vào ΔABC vuông tại A có AH là đường cao ứng với cạnh huyền BC, ta được:  \(AH\cdot BC=AB\cdot AC\) \(\Leftrightarrow AH\cdot2R=R\cdot R\sqrt{3}\) \(\Leftrightarrow AH=\dfrac{R^2\cdot\sqrt{3}}{2\cdot R}=\dfrac{R\sqrt{3}}{2}\)(đvđd) Vậy: \(AB=R\s...
Đọc tiếp
Bình luận (1)
Nguyễn Hoài Thu
Xem chi tiết
05 huỳnh long Bảo93
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
30 tháng 10 2021 lúc 23:30

Điểm A ở đâu vậy bạn?

Bình luận (0)
vodiem
Xem chi tiết
Huỳnh Đỗ Ngọc Huy
Xem chi tiết
Ngọc Đỗ
Xem chi tiết
Chà Chanh
10 tháng 12 2020 lúc 22:26
b) Gọi OD ⊥ AC tại I ( I thuộc OD) Có: OD⊥ AC (gt) và CB⊥ AC ( △ABC vuông tại C) Do đó OD // CB Xét △ABC, có: OD// CB (cmt) O là trung điểm AB ( AB là đường kính) Do đó OI là đường trung bình ABC =>I là trung điểm AC Có: OD ⊥  AC(gt) , I trung điểm AC (cmt) (I thuộc OD) Nên OD là đường trung trực của AC c)  Xét t/giác AOC, có: AO=OC (=R) Do đó t/giác AOC cân tại O Mà OI ⊥  AC Nên OI cũng là đường phân giác góc AOC => AOI = COI Xét t/giác ADO và t/giác DOC, có: OD chung AOI = C...
Đọc tiếp
Bình luận (1)
Chà Chanh
11 tháng 12 2020 lúc 13:38
a) Xét △ABC, có: AB là đường kính của (O) (gt) Do đó △ABC vuông tại C Xét ABC (C=90), có:  +\(AC^2+CB^2=AB^2\left(Pytago\right)\) \(^{ }\Rightarrow AC^2=AB^2-CB^2\) => AC = \(R\sqrt{3}\) + \(sin_A=\dfrac{CB}{AB}=\dfrac{R}{2R}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow A=30^o\) + A + B = 90 (△ABC vuông tại C) 30 + B = 90 B = 90 - 30 B= 60
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Khánh
12 tháng 5 lúc 19:31
b) Gọi OD ⊥ AC tại I ( I thuộc OD) Có: OD⊥ AC (gt) và CB⊥ AC ( △ABC vuông tại C) Do đó OD // CB Xét △ABC, có: OD// CB (cmt) O là trung điểm AB ( AB là đường kính) Do đó OI là đường trung bình ABC =>I là trung điểm AC Có: OD ⊥  AC(gt) , I trung điểm AC (cmt) (I thuộc OD) Nên OD là đường trung trực của AC c)  Xét t/giác AOC, có: AO=OC (=R) Do đó t/giác AOC cân tại O Mà OI ⊥  AC Nên OI cũng là đường phân giác góc AOC => AOI = COI Xét t/giác ADO và t/giác DOC, có: OD chung AOI = C...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Alice Nguyễn
Xem chi tiết
Dương An Hạ
Xem chi tiết
Hoàng Lâm
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)