Những câu hỏi liên quan
Bùi Anh Tuấn
11 tháng 3 lúc 19:39

Bình luận (0)

uses crt;

var st:string;   

d,i,dem:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap xau:'); readln(st);

d:=length(st);

while st[1]=#32 do 

begin     

delete(st,1,1);     

d:=length(st); 

end;

while st[d]=#32 do 

begin     

delete(st,d,1);     

d:=length(st); 

end;

for i:=1 to d do 

begin     

while (st[i]=#32) and (st[i+1]=#32) do       

begin         

delete(st,i,1);         

d:=length(st);       

end; 

end;

st[1]:=upcase(st[1]);

for i:=1 to d do 

if st[i]=#32 then st[i+1]:=upcase(st[i+1]);

writeln('Ten cua ban sau khi viet dung la: ',st);

dem:=1;

for i:=1 to d do 

if st[i]=#32 then inc(dem);

writeln('So tu cua xau la: ',dem);

readln;

end.

Bình luận (0)
Bùi Anh Tuấn
16 tháng 3 lúc 20:00

Bình luận (0)

uses crt;

var s:string;

i,d:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap xau:'); readln(s);

d:=length(s);

for i:=1 to d do 

  s[i]:=upcase(s[i]);

writeln(s);

readln;

end.

Bình luận (0)

uses crt;

var s:string;

i,d,dem:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap xau S:'); readln(s);

d:=length(s);

writeln('Cac ki tu so co trong xau S:'); 

dem:=0;

for i:=1 to d do 

  if s[i] in ['0'..'9'] then

begin

write(s[i]:4);

inc(dem);

end;

writeln;

writeln('So ki tu chu so co trong xau S: ',dem);

for i:=1 to d do 

  if s[i] in ['0'..'9'] then s[i]:='A';

writeln('Xau sau khi doi la: ',s);

readln;

end.

Bình luận (0)

Bài 1:

uses crt;

var S:String;

vt:integer;

begin

clrscr;

Write(‘Nhap 1 xau:’); Readln(S);

While pos(‘nang’,s)>0 do

Begin

Vt:= pos(‘nang’,s);

Delete(s,vt,4);

Insert(‘mua’,s ,vt);

End;

Writeln(‘Xau sau khi thay the ’,s);

Readln;

End.

Bình luận (0)

Bài 2: 

uses crt;

var st:string;

d,i,kt:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap xau:'); readln(st);

d:=length(st);

kt:=0;

for i:=1 to d do 

  if st[i]<>st[d-i+1] then kt:=1;

if kt=0 then writeln(st,' la xau doi xung')

else writeln(st,' khong la xau doi xung');

readln;

end.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN