Bài 12: Kiểu xâu

Pascal
10 tháng 5 lúc 0:49

Program HOC24;

var s: string;

begin

write('Nhap xau: '); readln(s);

write('Xau sau khi loc: ');

for i:=1 to length(s) do

if s[i] in ['A'..'z'] then write(s[i]);

readln

end.

Bình luận (0)

Câu 7: 

uses crt;

var a:array[1..100]of integer;

i,n,t:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do 

  begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

t:=0;

for i:=1 to n do 

 if a[i] mod 5=0 then t:=t+a[i];

writeln('Tong cac so chia het cho 5 la: ',t);

writeln('Cac so chia het cho 4 la: ');

for i:=1 to n do

  if a[i] mod 4=0 then write(a[i]:4);

readln;

end.

Bình luận (0)

Câu 8: 

uses crt;

var s:string;

i,d,dem:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap xau:'); readln(s);

d:=length(s);

dem:=0;

for i:=1 to d do 

  if s[i]='C' then inc(dem);

writeln('Trong xau co ',dem,' ki tu C');

for i:=1 to d do 

  s[i]:=upcase(s[i]);

writeln('Xau in hoa la: ',s);

readln;

end.

Bình luận (0)

Câu 7: 

uses crt;

var a:array[1..100]of integer;

i,n,t:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do 

  begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

t:=0;

for i:=1 to n do 

 if a[i] mod 5=0 then t:=t+a[i];

writeln('Tong cac so chia het cho 5 la: ',t);

writeln('Cac so chia het cho 4 la: ');

for i:=1 to n do

  if a[i] mod 4=0 then write(a[i]:4);

readln;

end.

Bình luận (0)

Câu 8: 

uses crt;

var s:string;

i,d,dem:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap xau:'); readln(s);

d:=length(s);

dem:=0;

for i:=1 to d do 

  if s[i]='C' then inc(dem);

writeln('Trong xau co ',dem,' ki tu C');

for i:=1 to d do 

  s[i]:=upcase(s[i]);

writeln('Xau in hoa la: ',s);

readln;

end.

Bình luận (0)

uses crt;

var s:string;

d,i:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap xau S:'); readln(s);

d:=length(s);

for i:=1 to d do 

  if not(s[i] in ['0'..'9']) then write(s[i]);

readln;

end.

Bình luận (0)

const fi='dl.inp';

fo='dl.out';

var f1,f2:text;

st:string;

i,d:integer;

begin

assign(f1,fi); reset(f1);

assign(f2,fo); rewrite(f2);

readln(f1,st);

d:=length(st);

for i:=2 to d-1 do 

  write(f2,st[i]);

close(f1);

close(f2);

end.

Bình luận (0)

const fi='vao.inp';

fo='ra.out';

var f1,f2:text;

st:string;

i,d:integer;

begin

assign(f1,fi); reset(f1);

assign(f2,fo); rewrite(f2);

readln(f1,st);

d:=length(st);

for i:=1 to d do 

  if st[i]='a' then delete(st,i,1);

writeln(f2,st);

close(f1);

close(f2);

end.

Bình luận (0)

uses crt;

var x:string;

begin

clrscr;

write('x='); readln(x);

writeln(length(x));

readln;

end.

Bình luận (0)

uses crt;

var st:string;

begin

clrscr;

write('Nhap xau:'); readln(st);

writeln('So ki tu la: ',length(st));

readln;

end.

Bình luận (0)
Bùi Anh Tuấn
4 tháng 5 lúc 20:34

không có hình gì cả 
Bạn viết lại đi

Bình luận (3)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN