Những câu hỏi liên quan
Nờ Mờ
Xem chi tiết
Cô Bé Mùa Đông
16 tháng 9 2017 lúc 19:32

bài 1:tổng số Nu là:90.20=1800

l=1800:2.3,4=3060A

ta co A=T=20%.1800=360 nu

G=X=(1800-360):2=720 nu

số nu của từng mạch đơn là:1800:2=900

A1=T2=15%.900=135 nu

A2=T1=360-135=225 nu

X2=G1=40%.900=360

X1=G2=360nu

vay A1=135;T1=225;G1=X1=360

A2=225;T2=135;G2=X2=360

Bình luận (0)
Chinh Ha
Xem chi tiết
Chuc Riel
14 tháng 11 2017 lúc 13:58

do chiều dài 2 gen bằng nhau = tổng số Nu = (2*0.51*10000)/3.4 = 3000 Nu

a. A\(_1\) = G\(2\)= 30%*3000 = 900 Nu = T1 = A2

X1 = G1 = 3000/2 - 900 = 600 Nu

X2 = G2 = 600 Nu

b. số aa gen 1 = số aa gen 2 = (3000/6) - 2 = 498 aa

Bình luận (0)
Jack Trần
Xem chi tiết
Aeri Kha
19 tháng 7 2018 lúc 16:43

Di truyền và biến dị - Chương III. ADN và gen

Bình luận (1)
Aeri Kha
19 tháng 7 2018 lúc 17:22

Di truyền và biến dị - Chương III. ADN và gen

Bình luận (0)
Aeri Kha
19 tháng 7 2018 lúc 17:26

Di truyền và biến dị - Chương III. ADN và gen

Bình luận (1)
Hoàng Thu Trang
Xem chi tiết
B.Thị Anh Thơ
29 tháng 4 2020 lúc 17:25
Câu 1: + Ở kì đầu I của giảm phân : -NST tiếp tục nhân đôi - Giữa các NST cùng cặp xảy ra sử tiếp hợp và trao đổi chéo Ý nghĩa : Tạo nên sự đa dạng và phong phú về mặt di truyền + Ở kì sau I của nguyên phân : - NST kép phân chia đồng đều về 2 cực của tế bào Ý nghĩa : Đảm bảo sau lần phân bào đầu tiên tạo ra 2 tế bào có bộ NST n kép bằng nhau
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Quế Chi Trưong
Xem chi tiết
Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Ngọc Anh
5 tháng 10 2020 lúc 17:38
`1,` Bước 1: Chuẩn bị 2 cây giống nhau Bước 2 : + Cắt bỏ lá của 1 cây + Để 1 cây còn nguyên lá Bước 3 : Bọc nilon trong vào 2 cây , để ở nơi có ánh sáng Bước 4 : Quan sát sự thoát hơn nước. `2,` Một gen A có $3598$ liên kết hóa trị giữa các nucleotit gen vấy số Nu gen A là $NA$=$3598$+$2$ =36000 Nu Goị số Nu gen a là $Na$ suy ra : $Na$x(($2^{3}$ -1)=$25214$ Suy ra $Na$=$3602$ Vậy dạng đột biến là thêm $2$ cặp Nu
Đọc tiếp
Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Ngu Văn Người
Xem chi tiết
Thời Sênh
16 tháng 4 2019 lúc 21:12

Một gen có tổng số 2128 liên kết hidro. Trên 1 mạch của gen có số nucleotit loai A bằng số nucleotit loiaj T, số nucleotit loại G gấp 2 lần số nucleotit loại A, số nucleotit loiaj X gấp 3 lần số nucleotit loại T. Số nucleotit loiaj G của gen là :

A. 560 B. 448 C. 336 d, 224

Hỏi đáp Sinh học

Bình luận (3)
Tuấn Tony
Xem chi tiết
Ngọc Phụng Bùi Trần
6 tháng 1 2018 lúc 13:55
Theo đề bài, ta có: %A-%G=20% (1); %A+%G=50% (2). Giải (1)(2) ta được: %T=%A=35%; %X=%G=15%. Ta có 2A+2G=100% (3) => 2A+3G =100%+%G =100%+15% =115% (4) Theo đề bài, ta có: 2A+3G=3450 (5) Từ (3)(4)(5) =>N=3450/115.100=3000 nu a) Số lượng từng loại nu của gen là: A=T=3000.35%=1050 nu G=X=3000.15%=450 nu b) Chiều dài của gen là: L=N/2.3,4=3000/2.3,4=5100 Ao Khối lượng của gen là: M=N.300=3000.300=900000 đvC c) Số nu mỗi loại môi trường nội bào cung cấp khi nhân đôi liên tiếp 6 lần là:...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Nhã Yến
6 tháng 1 2018 lúc 17:01
a) Theo đề, ta có:%A-%G=20% (1)%A+%G=50% (2)Giải (1)và (2),ta được :%A=%T=35%%G=%X=15%Ta có : H=N+G↔3450=N+15%N (3)Giải phương trình (3),ta được :N=3000(nu) -Số lượng từng loại nu của gen :A=T=3000.35%=1050(nu) G=X=3450-3000=450(nu) b) - Chiều dài của gen :L=(3000÷2)×3,4=5100(ăngstron) -Khối lượng phân tử của gen :m=3000×300=900000(đvC) c) - Số nu từng loại môi trường nội cung cấp là :Amtcc=Tmtcc=(2^6-1).1050=66150(nu) Gmtcc=Xmtcc=(2^6-1).450=28350(nu)    
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Mai Thị Kiều My
Xem chi tiết
Nhã Yến
26 tháng 11 2017 lúc 20:51

Bài 1:

a) Theo NTBS ,ta có :

A=T=3200(nu)

G=X=6400(nu)

b) - Tổng số nu :

N=(6400+3200).2=19200(nu)

c) -Số nu mỗi loại mtcc:

Amtcc=Tmtcc=3200.(2^2-1)=9600(nu)

Gmtcc=Xmtcc=6400.(2^2-1)=19200(nu)

Bình luận (0)
Nhã Yến
26 tháng 11 2017 lúc 20:55

Bài3:

a) -Ta có :

A+T=1200

-> A=T=600(nu)

-Tổng số nu của gen:

N=600:30%=2000(nu)

-Chiều dài của gen :

L=(2000:2).3,4=3400(Ao)

c) -Số nu mỗi loại mtcc:

Amtcc=Tmtcc=600.(2^1-1)=600(nu)

Gmtcc=Xmtcc=[(2000:2)-600].(2^1-1)=400(nu)

Bình luận (0)
Nhã Yến
26 tháng 11 2017 lúc 21:03
Bài 2: * Gen 1: Ta có : H1 =2A+3G <->2760=2.480+3G ->G=X=600(nu) -Tổng số nu của gen 1: N1=(480+600).2=2160(nu) -Chiều dài gen 1: L1=2160/2.3,4=3672(Ao)* Gen 2: Ta có : H2=2A+3G <->2760=2.480+3G ->G=X=600(nu) - Chiều dài của gen 2: L2=[(480+600).2)/2.3,4=3672(Ao) Vậy, gen 1 có chiều dài = gen 2 Sự chênh lệch là O ăngstron
Đọc tiếp
Bình luận (1)
Phong Lan
Xem chi tiết
Nguyễn Quang Anh
22 tháng 7 2017 lúc 23:14
- Gen M có N = 2040.2/3,4 = 1200 nu = 2A + 2G và H = 2A + 3G = 1560 => A = 240 nu = T và G = 360 nu = X - Gen N có H = 1560 - 258 = 1302 = 2A + 3G. và G1 = 36%, X1 = 12% => G = (36%+12%)/2 = 24% => A = 50% - 24% = 26% => A: G = 26: 24 = 13: 12 => A = 273 nu = T và G = 252 nu = X. => Chiều dài gen N = (273+252).3,4 = 1785A0. - Đoạn ADN có A = T = 240 + 273 = 513 nu và G = X = 360 + 252 = 612 nu
Đọc tiếp
Bình luận (0)