Di truyền và biến dị - Chương III. ADN và gen

% A-% G=20%

, % A +%G=50%

giải pt ta được % A= % T = 35%
% G= % X = 15%
Ta có: liên kết H phá vỡ là 1725 = 2A +3G
<--> 2.35% N/2 +3.15%.N/2 = 1725
<---> N= 3000 Nu
----> A= T = 1050
G = X = 450
b. Thời gian tự sao có coog thức như sau Khi biết tốc độ tự sao ( mỗi giầy tự sao được bao nhiêu nu) : Tgian tự sao = N : tốc độ tự sao.
---> Thời gian tự sao là : 3000: 120 = 25 giây

Bình luận (0)

a. Ta có số NST kép = số NST đơn =640/2 = 320 NST

Kỳ sau 2 các NST ở trạng thái đơn nên số NST ở kỳ sau 2 là 320 NST đơn. Do đó kỳ sau 2 có:  320 : 8 = 40 tế bào.

Số NST ở kì đầu 1, kìa sau 1, kì đầu 2 tổng là 320 NST kép, theo tỉ lệ 1:3:4 nên số NST ở kỳ đầu 1, sau 1 và đầu 2 lần lượt là: 40, 120, 160.

Số tế bào ở kỳ đầu 1, sau 1 và đầu 2 lần lượt là: 5, 15, 20.

b. Cả 4 nhóm tinh trùng nói trên đều giảm phân tạo ra tinh trùng với số lượng là: (5+15+20) x 4 + 40 x 2 = 240 (tinh trùng) 

Số tinh trùng được thụ tinh = số trứng được thụ tinh:  240 x20% = 48 

Số lượng tế bào trứng cần thiết để tạo ra số trứng cần thiết cho quá trình thụ tinh lá: 48 : 50% = 96 tế bào

Bình luận (0)

 a. Ta có công thức tính tổng số tế bào lần lượt sinh ra trong các hệ là 2^ (k+1) - 2

Trong đó k là số lần nguyên phân

Vậy theo bài ra ta có:  2^(k+1) - 2 = 510 → k = 8

Vậy tế bào sinh dục đã nguyên phân 8 lần.

b. Số giao tử là: 16 : 1.5625% = 1024 giao tử

1 tế bào sau 8 lần nguyên phân tạo ra 256 tế bào con giảm phân tạo 1024 tinh trùng (phù hợp với kết quả 1024 giao tử)

Do đó con gà này là gà trống

 

Bình luận (0)
Mai Hiền
23 tháng 4 lúc 9:38

a.

Trên mARN có: X = 30% - U
G = U + 10% => A = 60% - U
TH1: tỉ lệ T và G trên là của mạch mã gốc => tỉ lệ trên mARN: A=20%, X=30% => U=0% => Loại
TH2: tỉ lệ T và G trên là của mạch bổ sung => tỉ lệ trên mARN: U= 20% => A= 40%, X= 10%, G=30%
mà U=240

=> mạch mã gốc = mARN = mạch bổ sung
A = U = T = 20%=240
T = A = A = 40%= 480
G = X = X = 10%=120
X = G = G = 30%=360

b.

Trên gen:

A = T = 240 + 480 = 720 nu

G = X = 120 + 360 = 480 nu

Số nu mỗi loại môi trường cung cấp:

Amt = Tmt = 720 . (25 - 1) = 22320 nu

Gmt = Xmt = 480 . (2- 1) = 14880 nu

c.

Số LK hidro bị phá vỡ = (2A + 3G) . (23 - 1) = 20160 lk

Số LK hóa trị hình thành = (2N - 2) . (23 - 1) = 33586 lk

 

Bình luận (0)
Mai Hiền
23 tháng 4 lúc 9:51

a.

N = 5100 . 2 : 3,4 = 3000 nu

2A + 3G = 3600

2A + 2G = 3000

-> A = T = 900 nu, G = X = 600 nu

b.

rU - rA = 120 

rU + rA = 900

-> rU = 510 nu, rA = 390 nu

rG / rX = 2/3

rG + rX = 600

-> rG = 240 nu, rX = 360 nu

Bình luận (0)
Mai Hiền
22 tháng 4 lúc 10:51

N = (5100 : 3,4) . 2 = 3000 nu

%G = %X = 30% : 2 = 15%

-> G = X = 15% . 3000 = 450 nu

A = T = 3000 : 2 - 450 = 1050 nu

a.

Tổng số gen tạo ra quá các lần nhân đôi là 126 = 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26

Số lần nhân đôi của gen là 6 

Số lượng nu mỗi loại trong các gen con trong lần nhân đôi cuối là:

G = X = 26 . 450 = 28800 nu

A = T =  26 . 1050 = 67200 nu

b.

Số lần nguyên phân của tế bào chứa gen trên là 6 lần

Bình luận (0)
Hoàng Minh Hiếu
21 tháng 4 lúc 19:34

 Enzim 1 cắt ADN theo chiều dọc: Cắt lk hidro vì tỷ lệ các loại nu của 1 nửa ko tuân theo nguyên tắc bổ sung: G khác X và A + G ko bằng 50% tổng nu.

- Enzim 2 cắt ADN theo chiều ngang: cát lk photphodieste vì trong 1 nửa ADN tỷ lệ các loại nu vẫn tuân theo NTBS: A=T và G = X 

tick cho mình nhé

Bình luận (0)
hoàng minh trọng
21 tháng 4 lúc 19:53

Enzim 1 cắt ADN theo chiều dọc: Cắt lk hidro vì tỷ lệ các loại nu của 1 nửa ko tuân theo nguyên tắc bổ sung: G khác X và A + G ko bằng 50% tổng nu.

- Enzim 2 cắt ADN theo chiều ngang: cát lk photphodieste vì trong 1 nửa ADN tỷ lệ các loại nu vẫn tuân theo NTBS: A=T và G = X

Bình luận (2)
Đào Thu Hiền
20 tháng 4 lúc 22:25

Ta có: \(\dfrac{A_1+G_1}{T_1+X_1}=0,5\) mà A1 = T2, G1 = X2, T1 = A2, X1 = G2 (do A liên kết T, G liên kết X theo NTBS)

=> \(\dfrac{A_1+G_1}{T_1+X_1}=\dfrac{T_2+X_2}{A_2+G_2}=0,5\) => \(\dfrac{A_2+G_2}{T_2+X_2}=2\)

Xét trên cả phân tử ADN có: A = T; G = X => A + G = T + X hay \(\dfrac{A+G}{T+X}=1\)

Bình luận (0)
Akai☘☘☘Amuro
20 tháng 4 lúc 20:33

Trong 4 bậc cấu trúc Protein, bậc cấu trúc nào có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù Protein? 

Trong 4 bậc cấu trúc Protein, bậc cấu trúc 1 có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù Protein

Bình luận (0)
Akai☘☘☘Amuro
20 tháng 4 lúc 20:34

Prôtêin chỉ thực hiện được chức năng ở cấu trúc không gian (cấu trúc bậc 3 hoặc bậc 4).

Bình luận (0)

Trong 4 bậc cấu trúc Protein, bậc cấu trúc 1 có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù Protein

  
Bình luận (0)
Scarlett Ohara
20 tháng 4 lúc 21:31

a, - Theo bài ra, ta có: 2A+3G=3120

=> 2.0,2N+3.0,3N=3120

=> N=3120:(2.0,2+3.0,3)=2400 (nu)

- Gọi x là số phân tử mARN => Số Pr tổng hợp là 6x.

- 1 phân tử Pr có liên kết peptit là N/6-2=398 (liên kết)

- Số liên kết peptit tạo ra là 398.6x=16716 (liên kết)

=> x=7

- Vậy gen sao mã 7 lần.

b, - Số liên kết peptit mỗi phân tử Pr tổng hợp là 1200/3-3=397 (liên kết)

- Mỗi loại enzim trên cắt dọc theo 2 mạch gen và mARN.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN