Những câu hỏi liên quan
Hoài Nhi Bùi
Xem chi tiết
Hoài Nhi Bùi
8 tháng 1 2022 lúc 15:58

giúp;-;

 

Bình luận (0)
sky12
8 tháng 1 2022 lúc 16:00

Tham khảo:

- Chính sách hạn điền:

+ Là hạn chế số lượng ruộng đất của chủ đất theo quy định của nhà nước phong kiến.

+ Quy định: Đại vương và Trưởng công chúa không bị hạn chế số ruộng đất tư, số còn lại không được sở hữu quá 10 mẫu, số ruộng thừa phải sung công.

- Chính sách hạn nô:

+ Hạn chế số nô tì được nuôi của các vương hầu, quý tộc, quan lại.

+ Quy định: chiếu theo phẩm cấp, các quan lại quý tộc chỉ được nuôi một số gia nô nhất định. Số thừa ra sung công. Mỗi gia nô thừa ra được nhà nước đền bù 5 quan tiền.

=> Mục đích:

+ Nhà Hồ thực hiện chính sách hạn điền, hạn nô để hạn chế bớt số ruộng của vương hầu, quý tộc Trần; hạn chế và xóa bỏ chế độ sở hữu lớn về ruộng đất, đặc biệt là điền trang của các quý tộc nhà Trần, là những tầng lớp có nhiều ruộng đất và nô tì nhất.

+ Chính sách hạn điền, hạn nô đã ảnh hưởng ít nhiều đến đời sống của tầng lớp nhân dân, xóa bỏ độc quyền quý tộc nhà Trần, nâng cao quyền lực của chính quyền Trung ương.

Bình luận (0)
ʚℌ๏àйǥ Pɦúςɞ‏
8 tháng 1 2022 lúc 16:01

- chính sách hạn điền là số đất mà mỗi người tối thiểu có thể có

- chính sách hạn nô là số nô tì , nông nô mà mỗi người có thể có

- nhà hồ thực hiện chính sahs hạn điền hạn nô để giảm số nô tì , nông nô và số ruộng đất mà vương hầu quý tộc có

Bình luận (0)
Hân :3
Xem chi tiết
Nguyễn Quyên
Xem chi tiết
۞Mega Destroy۞
21 tháng 12 2016 lúc 20:57

*Tích cực:

-Làm giảm sự tập trung nô tì và ruộng đất vào tay các quý tộc, phú hộ

*Hạn chế:

-Chưa giải phóng đc thân phận cho nô tì và chưa phân chia đất đai hợp lý

TICK JUP TỚ NHA

Bình luận (2)
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Phạm Thị Diệu Hằng
8 tháng 1 2019 lúc 9:09

- Nhà Hồ thực hiện chính sách hạn điền, hạn nô để hạn chế bớt số ruộng của vương hầu, quý tộc Trần; hạn chế và xóa bỏ chế độ sở hữu lớn về ruộng đất, đặc biệt là điền trang của các quý tộc nhà Trần, là những tầng lớp có nhiều ruộng đất và nô tì nhất.

    - Chính sách hạn điền, hạn nô đã ảnh hưởng ít nhiều đến đời sống của tầng lớp nhân dân, xóa bỏ độc quyền quý tộc nhà Trần, nâng cao quyền lực của chính quyền Trung ương.

Bình luận (0)
Trần Thị Minh Duyên
Xem chi tiết

- Chính sách hạn điền:

+ Là hạn chế số lượng ruộng đất của chủ đất theo quy định của nhà nước phong kiến.

+ Quy định: Đại vương và Trưởng công chúa không bị hạn chế số ruộng đất tư, số còn lại không được sở hữu quá 10 mẫu, số ruộng thừa phải sung công.

- Chính sách hạn nô:

+ Hạn chế số nô tì được nuôi của các vương hầu, quý tộc, quan lại.

+ Quy định: chiếu theo phẩm cấp, các quan lại quý tộc chỉ được nuôi một số gia nô nhất định. Số thừa ra sung công. Mỗi gia nô thừa ra được nhà nước đền bù 5 quan tiền.

=> Mục đích:

+ Nhà Hồ thực hiện chính sách hạn điền, hạn nô để hạn chế bớt số ruộng của vương hầu, quý tộc Trần; hạn chế và xóa bỏ chế độ sở hữu lớn về ruộng đất, đặc biệt là điền trang của các quý tộc nhà Trần, là những tầng lớp có nhiều ruộng đất và nô tì nhất.

+ Chính sách hạn điền, hạn nô đã ảnh hưởng ít nhiều đến đời sống của tầng lớp nhân dân, xóa bỏ độc quyền quý tộc nhà Trần, nâng cao quyền lực của chính quyền Trung ương.


 

Bình luận (1)
Đỗ Thanh Hải
15 tháng 5 2021 lúc 17:37

 Mục đích:

+ Nhà Hồ thực hiện chính sách hạn điền, hạn nô để hạn chế bớt số ruộng của vương hầu, quý tộc Trần; hạn chế và xóa bỏ chế độ sở hữu lớn về ruộng đất, đặc biệt là điền trang của các quý tộc nhà Trần, là những tầng lớp có nhiều ruộng đất và nô tì nhất.

+ Chính sách hạn điền, hạn nô đã ảnh hưởng ít nhiều đến đời sống của tầng lớp nhân dân, xóa bỏ độc quyền quý tộc nhà Trần, nâng cao quyền lực của chính quyền Trung ương. 

Bình luận (0)
Phương Thảo
Xem chi tiết
Nge  ỤwỤ
31 tháng 12 2020 lúc 8:43

Chính sách hạn điền:

+ Là hạn chế số lượng ruộng đất của chủ đất theo quy định của nhà nc phong kiến.

+ Quy định: Đại vương và Trưởng công chúa ko bị hạn chế số ruộng đất tư, số còn lại ko đc sở hữu quá 10 mẫu, số ruộng thừa phải sung côg.

- Chính sách hạn nô:

+ Hạn chế số nô tì đc nuôi của các vương hầu, quý tộc, quan lại.

+ Quy định: chiếu theo phẩm cấp, các quan lại quý tộc chỉ đc nuôi một số gia nô nhất định. Số thừa ra sung côg. Mỗi gia nô thừa ra đc nhà nc đền bù 5 quan tiền.

Nhận xét về nhân vật Hồ Quý Ly:

trong tình trạng đất nước khủng hoảng, ông đã mạnh dạn khởi xướng và tiến hành thực hiện cuộc cải cách trên nhiều mặt nhằm đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, cuộc cải cách có nhiều mặt tiến bộ. Từ đó rút ra nhận xét Hồ Quý Ly là một nhân vật lịch sử có tài năng, có hoài bão, có đóng góp cho xã hội vào nửa cuối thế kỉ XIV. Hạn chế và sai lầm lớn nhất của ông là để đất nước rơi vào ách đô hộ của nhà Minh do đường lối kháng chiến sai lầm và cũng do những hạn chế trong cuộc cải cách của ông.

chúc bn thi tốtvui

Bình luận (0)
nguyễn thanh trúc
Xem chi tiết
۞Mega Destroy۞
25 tháng 12 2016 lúc 21:07

-Nhà Hồ đưa ra chính sách hạn điền và hạn nô để làm hạn chế số lượng nô tì, gia nô và ruộng đất của các quý tộc, địa chủ

Bình luận (1)
Nguyễn Lê Thảo Nguyên
30 tháng 11 2017 lúc 20:53

Nhà Hồ thực hiện chính sách hạn điền để hạn chế bớt số ruộng đất của vương hầu, quý tộc cũng như hạn chế và xóa bỏ chế độ sở hữu lớn về ruộng đất, đặc biệt là điền trang của quý tộc Trần. Còn về chính sách hạn nô, nhà Hồ thực hiện chính sách này nhằm hạn chế nô tì được nuôi của các vương hầu, quý tộc, quan lại, tiết kiệm và có thể tận dụng được nguồn nhân lực trong nước.

Bình luận (0)
Đăng
Xem chi tiết
Shinhichi
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)