Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Công Tỉnh
25 tháng 8 2018 lúc 13:30

Make question sentence using word given

1. They were having dinner at this time yesterday

2.When i saw her,she was hurrying to the station

3.When their father came back home at work ,they were still sleeping well

4.My mother bought this shirt for me yesterday

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thảo
25 tháng 8 2018 lúc 16:00

Make question sentence using word given

1. They/have dinner/this time yesterday

=> They were having dinner in this time yesterday.

2.When/i/see/her/she/hurry to the station

=>When I saw her, she was hurrying to the station.

3.When /their father / come back home/ work / they / still sleep well

=> When their father came back home at work, they were still sleeoing well.

4.My mother/buy/this shirt/ me/ yesterday.

=> My mother bought this shirt for me yesterday.

Bình luận (0)
Học đi
27 tháng 8 2018 lúc 22:30

Luyện tập tổng hợpGiúp mk với

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thùy Linh
19 tháng 8 2018 lúc 15:37

1) were;moved;...

2) come;came;are coming

3) was;didn't give;went;gave;are giving;am starting

4) reads;has;......

5) rang;answered;ringing;rings;want

Bình luận (0)
Mimi Queen Ni
19 tháng 8 2018 lúc 17:07

Ai có thể trả lời hết cho mk thì mk sẽ k (câu 1 và câu 4) nha!

Bình luận (0)
VTT_ Hoa
25 tháng 8 2018 lúc 13:09

1.were still sleeping, came

2.was painting, came

3.was washing, arrived

4.were you doing, came

5.were they doing, rained

6.arrived, was shedoing

7.came ,were your friends doimg

8.went,were sleeping, were you doing

9.was sleeping, was working

10.were they doing,came

Bình luận (0)
Nguyễn Công Tỉnh
25 tháng 8 2018 lúc 13:11

put verbs in the correct form

1.They was still (sleep)sleeping well when their father (come)came back home from work

2.Tom (paint)was painting his house when we (come)came

3.Hoa (wash)was washinf her clothes when they (arrive)arrived

4.What were you (do)doing when they (come)came ?

5.What were they (do)doing when it (rain)rained ?

6.When he (arrive)arrived what was she (do)doing ?

7.When you (come)came what were your friends (do)doing?

8.When Nam (go)went, we (sleep)were sleeping well and what were you (do)doing ?

9. I (sleep)was sleeping While My mum (work)was working hard in the field

10.What were they (do)doing when their teacher (come)came ?

Bình luận (0)
O=C=O
5 tháng 12 2017 lúc 23:03

1.What were you doing when I (ring).......rang.......... you last night?

2.Mrs Lan askes me (come)..........to come............. back early the following day.

3.I (wait)....waited................. for two hours, but she (not come).......hasn't come.............. yet.

4.The Sun (set).....sets....................... in the West.

5.They (not speak).............haven't spoken................. to each other since they quarreled.

6.She has bought.............sugar.

A.some. B.a. C.any. D.anything

Bình luận (0)
Huyền Tống Khánh
5 tháng 12 2017 lúc 23:04

1.What were you doing when I ...rang... you last night?

2.Mrs Lan askes me ....would come... back early the following day.

3.I ...have waited... for two hours, but she ...hasn't come... yet.

4.The Sun ...sets... in the West.

5.They ...haven't spoken... to each other since they quarreled.

6.She has bought...some... sugar.

Bình luận (0)
Huy Thắng Nguyễn
9 tháng 10 2017 lúc 18:52

II. Building sentences using suggested words.

1. Teacher/ explain / lesson / we / arrive.

-> The teacher was explaining the lesson when we arrived.

2. What / they / do / while / he/ sleep?

-> What were they doing while he was sleeping?

3. We / speak / English / when / light / go out

-> We were speaking English when the light went out.

4. When / he / come back / she / cry

-> When he came back, she was crying.

5. I / walk / school / when / see / him

-> I was walking to school when I saw him.

6. She / learn / English/ when / father / come back / from work

-> She was learning English when her father came back from work.

7. I / prepare / meal / while / mother / read / newspaper

-> I was preparing the meal while my mother was reading newspaper.

8. He/ do / his homework / this time yesterday?

-> Was he doing his homework at this time yesterday?

9. Where / they / go / 3p.m yesterday ?

-> Where were they going at 3p.m yesterday?

10. What / he / do / while / they / work?

-> What was he doing while they were working?

Bình luận (0)
Quỳnh
9 tháng 10 2017 lúc 19:22

II. Building sentences using suggested words.

1. Teacher/ explain / lesson / we / arrive.

WHEN TEACHER EXPLAIN THE LESSON ,WE ARE ARRIVING

2. What / they / do / while / he/ sleep?

WHAT WERE THEY DOING WHILE HE SLEPT?

3. We / speak / English / when / light / go out

WE SPEAK ENGLISH WHEN THE LIGHT GO OUT.

4. When / he / come back / she / cry

WHEN HE COME BACK,SHE IS CRYING

5. I / walk / school / when / see / him

I AM WALKING TO SCHOOL WHEN I SEE HIM

6. She / learn / English/ when / father / come back / from work

SHE IS LEARNING ENGLISH WHEN FATHER COMES BACK FROM WORK

7. I / prepare / meal / while / mother / read / newspaper

I PREPARED THE MEAL WHILE MY MOTHER WAS READING NEWSPAPER

8. He/ do / his homework / this time yesterday?

WAS HE DONG HIS HOMEWORK AT THIS TIME YESTERDAY?

9. Where / they / go / 3p.m yesterday ?

WHER WERE THEY GOING AT 3 P.M YESTERDAY?

10. What / he / do / while / they / work?

WHAT WAS HE DOING WHILE THEY WERE WORKING?

Bình luận (0)
Quỳnh
9 tháng 10 2017 lúc 19:23

lộn câu 10

=>>what did he do while they were working ?

Bình luận (0)
Hoàng Hạnh Nguyễn
19 tháng 5 lúc 8:58

1. came - had finished

2. had met

3. went - had read

4. hadn't worn

5. had started

6. listened - had done

7. had gone - went

Bình luận (5)

1. Came / had finished

2. Had met

3. Went / had read

4. Hadn't worn

5. Had started

6. Listened / had done

7. Had gone / went

Bình luận (1)
Khanhtranpro
19 tháng 5 lúc 9:01

1. came - had finished

2. has met

3. went - had read

4.hasn't worn

5. had srarted

6. listening - does do

7. went - went

Bình luận (0)
Lê Quỳnh  Anh

They said they had come back ___________

A. the previous day

B. the next day

C. the following day 

D. the day after tomorrow

Dương Hoàn Anh
13 tháng 4 2018 lúc 10:44

Đáp án A

Giải thích:

Câu tường thuật, vế chính chia ở thì quá khứ hoàn thành, do đó việc này đã diễn ra trong quá khứ, nên những trạng từ như the next day, the following day, the day after tomorrow, chỉ về tương lai không sử dụng được. Ta dùng the previous day: ngày trước đó.

Dịch: Họ nói họ đã trở lại ngày trước đó.

Bình luận (0)
Nguyen Thi Mai
11 tháng 4 2017 lúc 17:02

write a passage about nga's vacation , using the folowing information

1. Last summer / Nga / go / nha trang / her family

=> Last summer, Nga went to Nha Trang with her family.

2.they / stay / a hotel / near by the beach

=> They stayed at a hotel near by the beach.

3. they / visit / tri nguyeen aquarium / and / go swimming in the seas

=> They visited Tri Nguyen aquarium and went swimming in the seas.

4. they / meals / restaurant. they / take / a lot of photos

=> They had meals in the restaurant. They took a lot of photos.

5. they / come back / Hue / three days later

=> They have come back to Hue for three days later.

Bình luận (5)
Nguyễn Anh Duy
11 tháng 4 2017 lúc 17:02

write a passage about nga's vacation , using the folowing information

1. Last summer / Nga / go / nha trang / her family

=> Last summer, Nga went to Nha Trang with her family.

2.they / stay / a hotel / near by the beach

=> They stay in a hotel near the beach.

3. they / visit / tri nguyeen aquarium / and / go swimming in the ses

=> They visit to Tri Nguyen aquarium and go swimming in the sea.

4. they / meals / restaurant. they / take / a lot of photos

=> They meal in a restaurant. They take a lot of photos.

5. they / come back / Hue / three days later

=> They will come back Hue three days later.

Bình luận (1)
Kiệt Nguyễn
31 tháng 3 2019 lúc 16:33

1)  I think it (rain)is raining tomorow 

2)  We can use my bike when he (bring) is bring it back tomorow

3)  You (think) think he (come)will come to her birthday party 

4)  I (buy)bought a new T-shirt as soon as they (pay)pay me next week 

5)  I hope my friend (not lough)not to laugh at my funny house

6)  Don't worry I we (come)will come to visit you soon

7)  Next week when there (be)will be a full moon,the ocean tides will be highter 

8)  You ever (see)Have you ever seen UFOs?

Bình luận (0)
Nguyễn Công Tỉnh
31 tháng 3 2019 lúc 18:20

๖²⁴ʱŠїêʉ şαø вóηɠ đá"NCTK"

2,brings

4,will buy,pay

5.wion't laugh

7.is

Bình luận (0)
Phạm Đức Huân
2 tháng 4 2019 lúc 12:58

1) is raining

2) brings

3) think ... comes

4) will buy ... will pay

5) isn't laugh (từ "cười" viết sai)

6) come (phải là will mới đúng thay vì là we)

7) will be

8) have seen

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN