linh hoang

a: Khi m=1 thì (d1): y=-2x+2

Tọa độ giao điểm là:

\(\left\{{}\begin{matrix}-2x+2=2x-3\\y=2x-3\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=\dfrac{5}{4}\\y=\dfrac{5}{2}-3=-\dfrac{1}{2}\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
ILoveMath
Vài giây trước

ĐKXĐ:\(\left\{{}\begin{matrix}x\ne-2\\y\ge0\\y\ne1\end{matrix}\right.\)

\(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{1}{x+2}+\dfrac{1}{\sqrt{y}-1}=1\\\dfrac{3}{x+2}+\dfrac{2}{\sqrt{y}-1}=1\end{matrix}\right.\\ \Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{2}{x+2}+\dfrac{2}{\sqrt{y}-1}=2\\\dfrac{3}{x+2}+\dfrac{2}{\sqrt{y}-1}=1\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{-1}{x+2}=1\\\dfrac{3}{x+2}+\dfrac{2}{\sqrt{y}-1}=1\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=-3\\\dfrac{3}{-3+2}+\dfrac{2}{\sqrt{y}-1}=1\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=-3\\-3+\dfrac{2}{\sqrt{y}-1}=1\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=-3\\\dfrac{2}{\sqrt{y}-1}=4\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=-3\\\sqrt{y}-1=\dfrac{1}{2}\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=-3\\\sqrt{y}=\dfrac{3}{2}\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=-3\\y=\dfrac{9}{4}\left(tm\right)\end{matrix}\right.\)

 

Bình luận (0)
ILoveMath
4 phút trước

\(\left(a^2+1\right)\left(2x+8\right)=0\\ \Rightarrow\left[{}\begin{matrix}a^2+1=0\\2x+8=0\end{matrix}\right.\\ \Rightarrow\left[{}\begin{matrix}a^2=-1\left(vô.lí\right)\\2x=-8\end{matrix}\right.\\ \Rightarrow x=-4\)

Bình luận (0)
Akai Haruma
3 phút trước

Lời giải:

$(a^2+1)(2x+8)=0$

$\Leftrightarrow 2x+8=0$ (do $a^2+1\geq 1>0$ với mọi $a\in\mathbb{R}$)

$\Leftrightarrow x=-4$

 

Bình luận (0)

=>2x+8=0

hay x=-4

Bình luận (0)

Cửa hàng bán được:

\(50:\left(1-\dfrac{3}{5}-\dfrac{2}{5}\cdot\dfrac{2}{7}\right)=175\left(kg\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Anh
5 phút trước

1B 2A 3C 4D 5A 6D 7A 8A

Bình luận (1)

1B

2A

3C

4D

5A

6D

7A

8A

Bình luận (0)
kimcherry
2 phút trước

1B

2A

3C

4D

5A

6D

7A

8A

Bình luận (0)

Bài 1: 

a: =>3x=-12

hay x=-4

b: \(\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left(2x+5\right)=0\)

=>x=2 hoặc x=-5/2

c: \(\Leftrightarrow9x-12=8x+4\)

=>x=16

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Anh
7 phút trước

Đồ ăn nha =))))))

Bình luận (15)
Kudo Shinichi
6 phút trước

Mang diêm và lều (lều để cắm trại, diêm để châm lửa của đuổi thú dữ và nấu thức ăn)

Bình luận (0)
Lê Trần Anh Tuấn
6 phút trước

e sẽ mang theo la bàn đầu tiên . Vì nếu ta đi lạc thì la bàn sẽ giúp chúng ta chọn được hướng đi đúng và chính sác .

Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)