Những câu hỏi liên quan
Pham Trong Bach

Tìm số tự nhiên x,biết rằng: 

a)  x ∈  ƯC(70, 84) và x > 8 

b)  x ∈  ƯC(64, 48, 88) và x > 4 

c)  126 ⋮ x , 210 ⋮ x     v à     15 < x < 30

d)  150 ⋮ x , 84 ⋮ x , 30 ⋮ x     v à     0 < x < 16

Cao Minh Tâm
9 tháng 5 2018 lúc 10:10

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
8 tháng 12 2021 lúc 20:32

Bài 1: 

a: UCLN(12;52)=4

UC(12;52)={1;2;4}

Bình luận (0)
Công chúa Thiên Bình xin...
9 tháng 7 2016 lúc 9:11

x= 6 nha bạn

k mik đi

Bình luận (0)
Hồ Trâm Anh
9 tháng 7 2016 lúc 9:11

2;3;6;

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Hoàng
9 tháng 7 2016 lúc 9:13

Ta có :a, 150 chia hết cho x ,84 chia hết cho x , 30 chia hết cho x và 0 < x < 16

<=> x thuộc Ưc(150;84;30) 0 < x < 16

=> ƯCLN(150;84;30) = 6

=> ƯC(150;84;30) = Ư(6) = {1;2;3;6}

Mà 0 < x < 16

=> x = {1;2;3;6}

Bình luận (0)
Pham Trong Bach

Tìm số tự nhiên x, biết rằng:

a, x ∈ ƯC(70, 84) và x > 8

b, xƯC(64,48,88) và x > 4

c, 126 ⋮ x; 210x và 15 < x < 30

d, 150x; 84x; 30x và 0 < x < 16

Cao Minh Tâm
21 tháng 4 2017 lúc 3:16

a) Ta có: 70 = 2.5.7; 84 =  2 2 . 3 . 7 => ƯCLN(70,84) = 2.7 = 14

=> ƯC(70,84) = Ư(14) = {1;2;7;14}

Mà x ∈ ƯC(70, 84) và x > 8.Vậy x = 14

b) Ta có: 64 =  2 6 ; 48 =  2 4 . 3 ; 88 =  2 3 . 11 => ƯCLN(64,48,88) =  2 3 = 8

=> ƯC(64,48,88) = Ư(8) = {1;2;4;8}

Mà x ∈ ƯC(64,48,88) và x > 4 . Vậy x = 8

c) Vì 126 ⋮ x; 210x nên xƯC(126,210)

Ta có: 126 =  2 . 3 2 . 7 ; 210 = 2.3.5.7 => ƯCLN(126,210) = 2.3.7 = 42

=> ƯC(126,210) = Ư(42) = {1;2;3;6;7;14;21;42}

Mặt khác: 15 < x < 30. Vậy x = 21

d) Vì 150x; 84x; 30x nên xƯC(150,84,30)

Ta có: 150 =  2 . 3 . 5 2 ; 84 =  2 2 . 3 . 7 ; 30 = 2.3.5 => ƯCLN(150,84,30) = 2.3 = 6

=> ƯC(150,84,30) = Ư(6) = {1;2;3;6}

Mặt khác: 2 < x < 6. Vậy x = 3

Bình luận (0)
I have a crazy idea
17 tháng 7 2017 lúc 19:21

2. Tìm số tự nhiên x , biết:

a) ( 2600 + 6400 ) - 3 . x = 1200

<=> 9000            -3x     = 1200

<=>                     3x     = 9000 - 1200

<=>                     3x     = 7800

=>                         x     = 7800 : 3

=>                          x    = 2600

     

Bình luận (0)
huynhnhu
17 tháng 7 2017 lúc 19:23

1,a/x bang 7                      2,a/9000-3.x =  1200                   

                                               3.x    = 9000-1200                        

                                                          3.x=  7800

                                                              x=7800:3

                                                               x=2600

mk chi pit vay thoi,k cho mk nha

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
3 tháng 1 lúc 8:21

a: \(x\inƯC\left(180;96\right)\)

mà x>8

nên x=12

b: \(x\in UC\left(150;84;30\right)\)

mà 0<x<10

nên \(x\in\left\{1;2;3;6\right\}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
9 tháng 12 2021 lúc 11:53

Đề sai rồi bạn

Bình luận (0)