Yoriichi Tsugikuni

Tìm số tự nhiên x, biết: 150 ⋮ x; 84 ⋮ x; 30 ⋮ x và 0 < x < 16

Akai Haruma
23 tháng 9 lúc 23:41

Lời giải:
Theo đề thì $x$ là ước chung của $150, 84, 30$

$\Rightarrow x$ là ước của ƯCLN(150,84,30)

$150=2.3.5^2$

$84=2^2.3.7$

$30=2.3.5$

$\Rightarrow ƯCLN(150,84,30)=2.3=6$
$x$ là ước tự nhiên của $6$

$\Rightarrow x\in\left\{1;2;3;6\right\}$

Mà $0< x< 16$ nên các giá trị $x$ thỏa mãn là $1,2,3,6$

Bình luận (0)
rụttukd kfcsdlv
24 tháng 9 lúc 7:30

6

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Tìm số tự nhiên x,biết rằng: 

a)  x ∈  ƯC(70, 84) và x > 8 

b)  x ∈  ƯC(64, 48, 88) và x > 4 

c)  126 ⋮ x , 210 ⋮ x     v à     15 < x < 30

d)  150 ⋮ x , 84 ⋮ x , 30 ⋮ x     v à     0 < x < 16

Pham Trong Bach

Tìm số tự nhiên x, biết rằng:

a, x ∈ ƯC(70, 84) và x > 8

b, xƯC(64,48,88) và x > 4

c, 126 ⋮ x; 210x và 15 < x < 30

d, 150x; 84x; 30x và 0 < x < 16