Những câu hỏi liên quan
ng.nkat ank
25 tháng 11 2021 lúc 8:35

a) 20 = 22 . 5

48 = 24 . 3

ƯCLN(20,40) = 22 = 4

ƯC(20,40) = Ư(4) = 1,2,4

Mà theo đề bài 0 < x < 4 nên x = { 1 , 2 }

b) 30 = 2 . 5 . 3

24 = 23 . 3

ƯCLN(30,24) = 2 . 3 = 6

ƯC(30,24) = Ư(6) = 1,2,3,6

Mà theo y/c đề bài 2 < x < 6 nên x = 3

Bình luận (0)
ღღ♥_ Lê Xuân Hải + Lê Mi...
8 tháng 11 2019 lúc 20:26

a, x thuộc ƯC (54, 12) và x lớn nhất => x = ƯCLN (54, 12)

54 = 2 . 33

12 = 22 . 3

ƯCLN (54, 12) = 2 . 3 = 6

Vậy x = 6.

b, 24 : x, 36 : x , 160 : x và x lớn nhất => x = ƯCLN (24, 36, 160).

24 = 23 . 3

36 = 22 . 32

160 = 25 . 5

ƯCLN (24, 36, 160) = 22 = 4

Vậy x = 4.

c, Tìm số tự nhiên a lớn nhất biết rằng 420 : a, 700 : a => a = ƯCLN (420, 700)

420 = 2. 3 . 5 . 7

700 = 22 . 52 . 7

ƯCLN (420, 700) = 22 . 5 . 7 = 140.

Vậy a = 140

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Phạm Thị Lệ Quyên
8 tháng 2 2021 lúc 12:30
Ta có: 54 = 2•3^3 12 = 2^2 • 3 => ƯCLN ( 54; 12 ) = 2•3 = 6 Vậy x thuộc Ư (6) và x lớn nhất => x = 6
Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Bánh_Bánh
21 tháng 12 2016 lúc 18:20

Do x lớn nhất và x thuộc ƯC(54,12)

54 = 2 x 33

12 = 22 x 3

=> ƯCLN(54,12) = 2 x 3 = 6

=> x = 6

Bình luận (0)
The Lonely Cancer
21 tháng 12 2016 lúc 18:15

Ta có : 54 = 2 . \(3^3\)

         12 = \(2^2\cdot3\)

=> ƯCLN( 54 , 12 ) = \(2\cdot3=6\)

Vậy x thuộc Ư( 6 ) va x lớn nhất => x = 6

Bình luận (0)
Từ Nguyễn Đức Anh
21 tháng 12 2016 lúc 18:19

VÌ X LỚN NHẤT

=> X LÀ ƯCLN(54,12)

54=2X33             12=22X3

UCLN(54,12)=2X3=6

VẬY SỐ CẦN TÌM LÀ 6

Bình luận (0)
CW Hoàng Quân
10 tháng 1 2017 lúc 16:58

Theo bài ra, x ∈ ƯC ( 54 ; 12 ) và x là số lớn nhất nên x ∈ ƯCLN ( 54 ; 12 ).

ƯCLN ( 54 ; 12 ) = 2 * 3 = 6

=> x = 6

Bình luận (0)
ng.nkat ank
25 tháng 11 2021 lúc 8:16

a) 24 = 23 . 3

36 = 22 . 33

ƯCLN(24,36) = 22 . 3 = 4 . 3 = 12

b) 32 = 25

48 = 24 . 3 

ƯCLN(32,48) = 24 = 16

c) 24 = 23 . 3

84 = 22 . 3 . 7

180 = 22 . 32 . 5

ƯCLN(24,84,180) = 22 . 3 = 4 . 3 = 12

Bình luận (0)
Lê Anh Ngọc
24 tháng 7 2017 lúc 22:06

a)

Vì 45 chia hết cho x 

suy ra x thuộc Ư(45) thuộc {-45;-15;-9;-5;-3;-1;1;3;5;9;15;45}

b)

Vì 24 chia hết cho x

suy ra x thuộc Ư(24) thuộc {-24;-12;-7;-6;-4;-3;-2;-1;1;2;3;4;6;7;9;12;24}

c)

Vì x thuộc ƯC(54,12) và x lớn nhất

suy ra x= ƯCLN(54,12)

Ta có 54= 2x33 ; 12 = 22x3

Suy ra x =ƯCLN(54,12) = 2x3=6

Chúc bạn học tốt !

Bình luận (0)
Wall HaiAnh
18 tháng 2 2018 lúc 13:52

a, 45\(⋮x\)

\(\Rightarrow x\inƯ\left(45\right)=\left\{1;3;5;9;15;45\right\}\)

Vậy x\(\in\left\{1;3;5;9;15;45\right\}\)

b,\(24⋮x\)

\(\Rightarrow x\inƯ\left(24\right)=\left\{1;2;3;4;6;8;12;24\right\}\)

Vậy x\(\in\left\{...................\right\}\)

c,Ta có 54,12\(⋮x\Rightarrow x\inƯC\left(54,12\right)\)

Mà x lớn nhất \(\Rightarrow x\inƯCLN\left(54,12\right)\)

Ta có 54=\(2.3^3\)

         12=3.\(2^2\)

\(\RightarrowƯCLN\left(54,12\right)=3.2=6\)

Vậy x=6

Bình luận (0)
Nguyễn Viết Ngọc
29 tháng 7 2019 lúc 10:02

Bài 1 :

ƯC( 48 ; 79 ; 72 ) = 1

Bài 2 :

160 \(⋮\)x     ;        152 \(⋮\)x             ;        76 \(⋮\)x            và x lớn nhất

=> x là ƯCLN(160;152;76) 

Ta có :

160 = 25 . 5

152 = 23 . 19

76 = 22 . 19

=> ƯCLN(160;152;76 ) = 4 

Vậy x = 4

Bài 3 :

Gọi số tổ chia đc sao cho số hs nam và nữ trong mỗi tổ = nhau là a  ( a> 1 )

Theo đề bài , ta có :

28 \(⋮\)a     ;        24 \(⋮\)

=> a \(\in\)ƯC( 28 ; 24 )

Ta có : 

28 = 22 . 7

24 = 23 . 3 

=> ƯCLN( 28 ; 24 ) = 22 = 4

=> ƯC( 28 ; 24 ) = Ư(4) = { 1;2;4 }

=> a \(\in\){ 2 ; 4 }            ( a>1 )

Vậy có 2 cách chia 

C1 : Số tổ 2 ;    Số hs nam : 14  ; số hs nữ : 12

C2 : Số tổ 4  ;     số hs nam : 7   ;   số hs nữ : 6

Vậy với cách chia thành 4 tổ thì mỗi tổ có số hs ít nhất

Bài 4 :

Ta có :

13n + 7 chia hết cho 5

=> 10n + 3n + 10 - 3 chia hết cho 5

=> 3n - 3 chia hết cho 5

=> 3(n - 1) chia hết cho 5

=> n - 1 chia hết cho 5

=> n - 1 = 5k

=> n = 5k + 1

Vậy với n = 5k + 1(k tự nhiên) thì 13n + 7 chia hết cho 5

Bình luận (0)
Member lỗi thời :>>...
15 tháng 8 2021 lúc 9:12

a) Ta có :

108 = 22 . 33

180 = 22 . 32 . 5

=> ƯCLN( 108 , 180 ) = 22 . 32 = 36

=> ƯC( 108 , 180 ) = Ư( 36 ) = { 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 9 ; 12 ; 18 ; 36 }

Mà bài bảo tìm Ư( 108 , 180 ) lớn hơn 15

=> Ta có tập hợp { 18 ; 36 }

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Member lỗi thời :>>...
15 tháng 8 2021 lúc 9:16

b) Ta có :

126 ⋮ x ; 210 ⋮ x ( 15 < x < 20 )

=> x ∈ ƯC( 126 ; 210 )

Ta có :

126 = 2 . 32 . 7

210 = 2 . 3 . 5 . 7

=> ƯCLN( 126 , 210 ) = 2 . 3 . 7 = 42

=> ƯC( 126 , 210 ) = Ư( 42 ) = { 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 7 ; 14 ; 21 ; 42 }

=> x ∈ { 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 7 ;  14 ; 21 ; 42 }

Mà 15 < x < 20

=> x ∈ ∅

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Member lỗi thời :>>...
15 tháng 8 2021 lúc 9:19

c) TA có : 480 ⋮ a ; 600 ⋮ a mà a lớn nhất

=> a = ƯCLN( 480 , 600 )

Ta có : 

480 = 25 . 3 . 5

600 = 23 . 3 . 52

=> ƯCLN( 480 , 600 ) = 23 . 3 . 5 = 120

=> a = 120

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Pham Trong Bach

Tìm số tự nhiên x,biết rằng: 

a)  x ∈  ƯC(70, 84) và x > 8 

b)  x ∈  ƯC(64, 48, 88) và x > 4 

c)  126 ⋮ x , 210 ⋮ x     v à     15 < x < 30

d)  150 ⋮ x , 84 ⋮ x , 30 ⋮ x     v à     0 < x < 16

Cao Minh Tâm
9 tháng 5 2018 lúc 10:10

Bình luận (0)
Nguyễn  Thuỳ Trang
23 tháng 11 2015 lúc 14:56

ƯCLN(54,12)=6

ƯC(54,12)=ƯCLN(6)={1;2;3;6}

suy ra x=6

b,x=Ư(20)={1;2;4;5;10;20}

0<x<10 suy ra x{1;2;4;5}

 

Bình luận (0)
Nhâm Bảo Minh
23 tháng 11 2015 lúc 14:58

a) ƯCLN(54, 12) = 6

b) Ư(20) = {0, 1, 2, 4, 5, 10} --> {1, 2, 4, 5}

Bình luận (0)