Yoriichi Tsugikuni

Tìm số tự nhiên x, biết: x ∈ ƯC(48; 24) và x lớn nhất 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
24 tháng 9 lúc 7:35

x thuộc ƯC(48;24)

mà x lớn nhất

nên x=24

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Tìm số tự nhiên x,biết rằng: 

a)  x ∈  ƯC(70, 84) và x > 8 

b)  x ∈  ƯC(64, 48, 88) và x > 4 

c)  126 ⋮ x , 210 ⋮ x     v à     15 < x < 30

d)  150 ⋮ x , 84 ⋮ x , 30 ⋮ x     v à     0 < x < 16