Những câu hỏi liên quan
Kiều Đông Du

Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai gen không alen là A và B tương tác với nhau quy định. Nếu trong kiểu gen có cả hai gen trội A và B thì cho kiểu hình hoa đỏ; khi chỉ có một loại gen trội A hoặc B hay toàn bộ gen lặn thì cho kiểu hình hoa trắng. Tính trạng chiều cao cây do một gen gồm hai alen là D và d quy định, trong đó gen D quy định thân thấp trội hoàn toàn so với alen d quy định thân cao. Tính theo lý thuyết, phép lai AaBbDd X aabbDd cho đởi con có kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ:

A. 25%

B. 56,25%

C. 6,25%

D. 18,75%

Đỗ Khánh Chi
27 tháng 7 2019 lúc 10:08

Giả thuyết cho:  A - B - :   đỏ ;   A - bb aaB - aabb   :   trắng

D - thấp   >   d - cao

P: AaBbDd  x  aabbDd à  F 1 :   A - B - dd = 1/2.1/2.1/4

Vậy: C đúng

(giả thuyết cho cho phép lai đó đồng nghĩa với 3 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng trên 3 cặp NST, hay gen di truyền phân ly độc lập).

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai gen không alen là A và B tương tác với nhau quy định. Nếu trong kiểu gen có cả hai gen trội A và B thì cho kiểu hình hoa đỏ; khi chỉ có một loại gen trội A hoặc B hay toàn bộ gen lặn thì cho kiểu hình hoa trắng. Tính trạng chiều cao cây do một gen gồm hai alen là D và d quy định, trong đó gen D quy định thân thấp trội hoàn toàn so với alen d quy định thân cao. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDd × aabbDd cho đời con có kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ

A. 25%. 

B. 6,25%. 

C. 56,25%. 

D. 18,75%.

Đỗ Khánh Chi
22 tháng 4 2017 lúc 9:42

AaBbDd × aabbDd à thân cao, hoa đỏ (A-B-dd) chiếm tỉ lệ = 0,5 x 0,5 x 0,25 = 6,25%

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai gen không alen là A và B tương tác với nhau quy định. Nếu trong kiểu gen có cả hai gen trội A và B thì cho kiểu hình hoa đỏ; khi chỉ có một loại gen trội A hoặc B hay toàn bộ gen lặn thì cho kiểu hình hoa trắng. Tính trạng chiều cao cây do một gen gồm hai alen là D và d quy định, trong đó gen D quy định thân thấp trội hoàn toàn so với alen d quy định thân cao. Tính theo lý thuyết, phép lai AaBbDd X aabbDd cho đởi con có kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ:

A. 25%.

B. 56,25%.

C. 6,25%.

D. 18,75%.

Đỗ Khánh Chi
5 tháng 12 2017 lúc 6:29

Giả thuyết cho: A-B-: đỏ; A - bb aaB - aabb :   t r ắ n g

                                      D- thấp > d- cao

P: AaBbDd  x  aabbDd à  F 1 : A-B-dd = 1 2 . 1 2 . 1 4

Vậy: C đúng

(giả thuyết cho cho phép lai đó đồng nghĩa với 3 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng trên 3 cặp NST, hay gen di truyền phân ly độc lập).

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

D. 18,75%

Đỗ Khánh Chi
1 tháng 6 2019 lúc 8:01

Đáp án C

A-B-: đỏ: A -   b b a a B - a a b b :  trắng

P: AaBbDd  × a a b b D d → F 1 : A-B-dd= 1/2.1/2.1/4 

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai gen không alen là A và B tương tác với nhau quy định. Nếu trong kiểu gen có cả hai gen trội A và B thì cho kiểu hình hoa đỏ; khi chỉ có một loại gen trội A hoặc B hay toàn bộ gen lặn thì cho kiểu hình hoa trắng. Tính trạng chiều cao cây do một gen gồm hai alen là D và d quy định, trong đó gen D quy định thân thấp trội hoàn toàn so với alen d quy định thân cao. Tính theo lý thuyết, phép lai AaBbDd X aabbDd cho đởi con có kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ:

A. 25%

B. 56,25%.

C. 6,25%.

D. 18,75%.

Đỗ Khánh Chi
3 tháng 12 2018 lúc 7:22

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

I. Cho cây dị hợp 3 cặp gen giao phấn với nhau, đời con có thể thu được tối đa 10 kiểu hình.

III. Cho cây dị hợp 3 cặp gen (P) giao phấn với nhau thu được F1. Nếu cho các cây hồng, thân thấp ở F1 giao phấn ngẫu nhiên, đời con có kiểu hình thân thấp, hạt trắng chiếm tỉ lệ 25%.

Đỗ Khánh Chi
13 tháng 6 2019 lúc 5:05

Quy ước gen:

D: cao > d: thấp

→ F1: tính trạng màu sắc có 5 kiểu hình, tính trạng chiều cao có 2 kiểu hình → F1 có tối đa: 5 × 2 = 10

III đúng. Cây dị hợp 3 cặp giao phấn: (P) AaBbDd × AaBbDd

→ tỷ lệ trắng, thấp = 4×( )=1/4

F1: cao = 3/4

Cao, đỏ vừa: 3/4 × 1/4 = 3/16 = 18,75%

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

I. Cho cây dị hợp 3 cặp gen giao phấn với nhau, đời con có thể thu được tối đa 10 kiểu hình.

III. Cho cây dị hợp 3 cặp gen (P) giao phấn với nhau thu được F1. Nếu cho các cây hồng, thân thấp ở F1 giao phấn ngẫu nhiên, đời con có kiểu hình thân thấp, hạt trắng chiếm tỉ lệ 25%.

 

Đỗ Khánh Chi
9 tháng 8 2019 lúc 8:45

Quy ước gen:

aaBb

 

D: cao > d: thấp

→F1: tính trạng màu sắc có 5 kiểu hình, tính trạng chiều cao có 2 kiểu hình → F1 có tối đa: 5 × 2 = 10

III đúng. Cây dị hợp 3 cặp giao phấn: (P) AaBbDd × AaBbDd

→ tỷ lệ trắng, thấp = 

F1: cao = 3/4

Cao, đỏ vừa: 3/4 × 1/4 = 3/16 = 18,75%

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

I. Cho cây dị hợp 3 cặp gen giao phấn với nhau, đời con có thể thu được tối đa 10 kiểu hình.

III. Cho cây dị hợp 3 cặp gen (P) giao phấn với nhau thu được F1. Nếu cho các cây hồng, thân thấp ở F1 giao phấn ngẫu nhiên, đời con có kiểu hình thân thấp, hạt trắng chiếm tỉ lệ 25%.

A. 1.

B. 3. 

C. 4.

D. 2.

Đỗ Khánh Chi
8 tháng 2 2019 lúc 14:53

AABB: đỏ đậm

AAbb, aaBB, AaBb: đỏ nhạt

aabb: trắng

I. Cho cây dị hợp 3 cặp gen giao phấn với nhau, đời con có thể thu được tối đa 10 kiểu hình. à đúng

II. Cây cao, đỏ vừa có 3 kiểu gen khác nhau. à sai, cao có 2 KG, đỏ vừa có 2 KG => tất cả 4KG quy định cao, đỏ vừa

P: AaBbDd x AaBbDd

à thấp, trắng = aabbdd = 0,5 x 0,25 x 2 = 25%

à đúng, P: AaBbDd x AaBbDd

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

I. Cho cây dị hợp 3 cặp gen giao phấn với nhau, đời con có thể thu được tối đa 10 kiểu hình.

III. Cho cây dị hợp 3 cặp gen (P) giao phấn với nhau thu được F1. Nếu cho các cây hồng, thân thấp ở F1 giao phấn ngẫu nhiên, đời con có kiểu hình thân thấp, hạt trắng chiếm tỉ lệ 25%.

IV. Cho cây dị hợp 3 cặp gen tự thụ phấn, đời con kiểu hình thân cao, hoa đỏ vừa chiếm tỉ lệ 18,75%.

A. 1

B. 3

C. 4

D. 2

Đỗ Khánh Chi
25 tháng 10 2018 lúc 10:06

Quy ước gen:

aaBb

 

D: cao > d: thấp

→F1: tính trạng màu sắc có 5 kiểu hình, tính trạng chiều cao có 2 kiểu hình → F1 có tối đa: 5 × 2 = 10

III đúng. Cây dị hợp 3 cặp giao phấn: (P) AaBbDd × AaBbDd

→ tỷ lệ trắng, thấp =  4 x 1 2 x 1 2 x 1 4 = 1 4

F1: cao = 3/4

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

I. Cho cây dị hợp 3 cặp gen giao phấn với nhau, đời con có thể thu được tối đa 10 kiểu hình.

III. Cho cây dị hợp 3 cặp gen (P) giao phấn với nhau thu được F1. Nếu cho các cây hồng, thân thấp ở F1 giao phấn ngẫu nhiên, đời con có kiểu hình thân thấp, hạt trắng chiếm tỉ lệ 25%.

IV. Cho cây dị hợp 3 cặp gen tự thụ phấn, đời con kiểu hình thân cao, hoa đỏ vừa chiếm tỉ lệ 18,75%.

A.

B. 3

C. 4

D. 2

Đỗ Khánh Chi
14 tháng 6 2018 lúc 9:46

Đáp án B

Bình luận (0)

Công ty cổ phần BINGGROUP © 2014 - 2022
Liên hệ: Hà Đức Thọ - Hotline: 0986 557 525 - Email: a@olm.vn hoặc hdtho@hoc24.vn