Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Hồng Hạnh

Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao do 1 gen có 3 alen quy định, tính trạng năng suất do hai gen mỗi gen có 5 alen quy định, tính trạng độ ngọt do 1 gen có 3 alen quy định, hỏi số kiểu gen có thể có trong quần thể, biết gen quy định chiều cao và 1 gen quy định năng suất thuộc cùng 1 cặp NST, 1 gen quy định tính trạng năng suất và gen quy định độ ngọt thuộc cùng 1 cặp NST.


Các câu hỏi tương tự