Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Karik-Linh
6 tháng 8 lúc 13:35

Chào bạn nha,
Các kiểu gen có thể có:XAXA,XaXa,XAXa,XAY,XaY, 
Những kiểu gen có kiểu hình giống nhau:
Đều cho kiểu hình trội : XAXA, XAXa, XAY
Đều cho kiểu hình lặn: XaXa, XaY

Bình luận (0)
Hương Nguyễn
4 tháng 11 2021 lúc 13:53

undefined

Bình luận (0)
Đạt Trần
1 tháng 11 2021 lúc 15:20

a)

2n-1=79

b) 

2n+1=81

Bình luận (0)
Hào Lê
1 tháng 11 2021 lúc 13:45

a

Bình luận (0)
Hồ Nhật Phi
20 tháng 10 2021 lúc 10:39

Thể song nhị bội có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của 2 loài thực vật khác nhau.

Đột biến điểm là đột biến gen liên quan đến 1 cặp nuclêôtit.

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
25 tháng 8 2021 lúc 13:52

\(N_{mt}=N.\left(2^k-1\right)\)

Số nucleotit môi trường nội bào cung cấp cho gen b ít hơn gen B là 28 nu, nên ta có:

\(N_{mtB}-N_{mtb}=28\\ \Leftrightarrow N_B.\left(2^3-1\right)-N_b.\left(2^3-1\right)=28\\ \Leftrightarrow\left(N_B-N_b\right).\left(2^3-1\right)=28\\ \Leftrightarrow N_B-N_b=4\)

=> Dạng đột biến: Mất 2 cặp nucleotit

Bình luận (0)