Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Hồng Hạnh

Ở ruồi giấm xét cặp gen A,a trên vùng không tương đồng thuộc NST giới tính X, hãy viết các kiểu gen có thể có trong quần thể ruồi giấm về gen đang xét. Những kiểu gen có kiểu hình giống nhau về cặp gen đang xét, biết trội là trội hoàn toàn.

Karik-Linh
6 tháng 8 lúc 13:35

Chào bạn nha,
Các kiểu gen có thể có:XAXA,XaXa,XAXa,XAY,XaY, 
Những kiểu gen có kiểu hình giống nhau:
Đều cho kiểu hình trội : XAXA, XAXa, XAY
Đều cho kiểu hình lặn: XaXa, XaY

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự