Những câu hỏi liên quan
Pham Trong Bach

Tính đạo hàm của các hàm số sau:

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12

Cao Minh Tâm
12 tháng 9 2018 lúc 17:02

a) y′ = −6 ( 2 + 3 x ) - 3

b)

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12

y' = Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12

Bình luận (0)
Pham Trong Bach

Tính đạo hàm của các hàm số  y = log 3 x x

Cao Minh Tâm
9 tháng 8 2019 lúc 4:33

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bình luận (0)
Pham Trong Bach

Tính đạo hàm của các hàm số:  y = x 3 - 8 π 3

Cao Minh Tâm
25 tháng 3 2017 lúc 9:36

y ' = π 3 x 3 - 8 π 3 - 1 . 3 x 2 = πx 2 x 3 - 8 π 3 - 1

Bình luận (0)
Pham Trong Bach

Tính đạo hàm của các hàm số: y = 5 - x 3

Cao Minh Tâm
20 tháng 7 2017 lúc 15:44

Bình luận (0)
Pham Trong Bach

Tính đạo hàm của các hàm số sau:  y = ln cosx

Cao Minh Tâm
12 tháng 11 2018 lúc 18:10

Bình luận (0)
Pham Trong Bach

Tính đạo hàm của các hàm số: y = 3 x + 1 π 2

Cao Minh Tâm
28 tháng 12 2018 lúc 16:17

Bình luận (0)
Pham Trong Bach

Tính đạo hàm của các hàm số sau:  y   =   cos x 2 sin 2 x

Cao Minh Tâm
5 tháng 12 2019 lúc 10:38

Bình luận (0)
Pham Trong Bach

Tính đạo hàm của các hàm số sau:  y = e x . sinx

Cao Minh Tâm
2 tháng 8 2019 lúc 18:10

Bình luận (0)
Pham Trong Bach

Tính đạo hàm của các hàm số sau:  y   =   7   -   4 x c o t 3 x

Cao Minh Tâm
22 tháng 1 2019 lúc 14:28

Bình luận (0)
Pham Trong Bach

Tính đạo hàm của các hàm số sau:  y   =   cos 2 x   -   2 sin x

Cao Minh Tâm
30 tháng 4 2017 lúc 16:04

Bình luận (0)