Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 10
Số lượng câu trả lời 24
Điểm GP 0
Điểm SP 16

Người theo dõi (1)

nDak Hedu

Đang theo dõi (2)

Đỗ Thanh Hải
nDak Hedu