nDak Hedu

Tính đạo hàm của các hàm số

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12


Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Tính đạo hàm của các hàm số sau:

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12

Pham Trong Bach

Tính đạo hàm của các hàm số  y = log 3 x x

Pham Trong Bach

Tính đạo hàm của các hàm số:  y = x 3 - 8 π 3

Pham Trong Bach

Tính đạo hàm của các hàm số: y = 5 - x 3

Pham Trong Bach

Tính đạo hàm của các hàm số sau:  y = ln cosx

Pham Trong Bach

Tính đạo hàm của các hàm số: y = 3 x + 1 π 2

Pham Trong Bach

Tính đạo hàm của các hàm số sau:  y = e x . sinx

Pham Trong Bach

Tính đạo hàm của các hàm số  y = log x 2 + x + 1

Pham Trong Bach

Tính đạo hàm của các hàm số:  y = 2 x 2 - x + 1 1 3

Pham Trong Bach

Tính đạo hàm của các hàm số cho ở bài 2.6