Những câu hỏi liên quan
Kiều Đông Du
Đỗ Khánh Chi
25 tháng 11 2019 lúc 7:33

Đáp án B

- Với 1 bài bất kì mà người ta cho một loài cụ thể nào đấy thì các bạn cần phải lưu ý tại sao người ta lại cho nó mà không phải một loài nào khác. Cụ thể bài này là ruồi giấm, ngay lập tức các bạn cần phải phản xạ tìm điểm đặc biệt của ruồi giấm là hoán vị gen chỉ xảy ra ở con cái.

Như vậy ở đây đề cho cá thể ruồi giấm đực mà trên các cặp NST đều mang các gen khác nhau. Cá thể ruồi giấm đực thì mỗi cặp NST thường dù dị hợp về 2 cặp gen nhưng do không có hoán vị nên sẽ chỉ cho 2 loại giao tử về các locut đó.

=> Số loại giao tử tạo ra = 2 4  = 16.

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

1 – Một ruồi đực bất kì chỉ cho tối đa 16 loại giao tử.

3 – Một phép lai giữa hai ruồi giấm tạo ra tối đa 1372 loại kiểu gen.

Số nhận định đúng là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đỗ Khánh Chi
28 tháng 11 2019 lúc 7:08

Trên mỗi NST thường có 2 cặp gen; mỗi gen có 2 alen ta coi như 1 gen có 4 alen

Trên NST giới tính:

+ giới XY: 2

Giới XX: 3×103 = 3000

Xét các phát biểu

2- đúng

4- sai.

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8. Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể thường xét hai cặp gen dị hợp. Trên cặp nhiễm sắc thể giới tính xét hai gen, mỗi gen có 2 alen. Gen thứ nhất nằm ở vùng tương đồng X và Y, gen thứ hai nằm trên vùng không tương đồng của X. Nếu không xảy ra đột biến thì khi các ruồi đực có kiểu gen khác nhau về các gen đang xét giảm phân có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại tinh trùng?

A. 256

B. 384

C. 192

D. 512

Đỗ Khánh Chi
24 tháng 10 2018 lúc 14:09

Đáp án B

+ Trên cặp NST thường số 1: các con đực có kiểu gen AB//ab và Ab//aB → giảm phân cho 4 loại tinh trùng trong quần thể.

+ Trên cặp NST thường số 3: các con đực có kiểu gen GH//gh và Gh//gH → giảm phân cho 4 loại tinh trùng trong quần thể.

Bình luận (0)
Kiều Đông Du
Đỗ Khánh Chi
31 tháng 3 2018 lúc 4:51

Đáp án B

+ Trên cặp NST thường số 1: các con đực có kiểu gen AB//ab và Ab//aB → giảm phân cho 4 loại tinh trùng trong quần thể.

+ Trên cặp NST thường số 3: các con đực có kiểu gen GH//gh và Gh//gH → giảm phân cho 4 loại tinh trùng trong quần thể.

→ Tổng số giao loại tinh trùng của các con đực tạo ra = 4 × 4 × 4 × 6 = 384.

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

D. 24.

Đỗ Khánh Chi
9 tháng 4 2018 lúc 2:23

   Số kiểu gen tối đa = C 2 . 2 + 1 2 3 C 2 + 1 2 + 2 = 5000

   Số loại kiểu gen con đực =  = C 2 . 2 + 1 2 3 (2)

   Số loại giao tử con đực (XY) = (2.2)(2.2)(2.2)(2+1) = 192

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8. Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể thường xét hai cặp gen dị hợp, trên cặp nhiễm sắc thể giới tính xét một gen có hai alen nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Nếu không xảy ra đột biến thì khi các ruồi đực có kiểu gen khác nhau về các gen đang xét giảm phân có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại tinh trùng?

A. 128

B. 16

C. 192

D. 24

Đỗ Khánh Chi
26 tháng 9 2017 lúc 8:38

Đáp án C

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8. Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể thường xét hai cặp gen dị hợp, trên cặp nhiễm sắc thể giới tính xét một gen có hai alen nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Nếu không xảy ra đột biến thì khi các ruồi đực có kiểu gen khác nhau về các gen đang xét giảm phân có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại tinh trùng?

A. 128

B. 16

C. 192

D. 24

Đỗ Khánh Chi
12 tháng 2 2019 lúc 5:16

Ruồi giấm , 2n=8. Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể thường xét hai cặp gen dị hợp, trên gen có hai alen nằm ở vùng không tương đồng của X.

NST thường: 1 cặp có 2 cặp gen dị hợp → số loại giao tử tối đa là 4 ( ruối giấm đực không có hoán vị gen)

Cặp nhiễm sắc thể giới tính có 1 gen với 2 alen nằm trong vùng không tương đồng của X → số loại giao tử tối đa tạo được 3

Số loại giao tử tối đa được tạo thành là: 64 × 3 = 192

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8. Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể thường xét hai cặp gen dị hợp, trên cặp nhiễm sắc thể giới tính xét một gen có hai alen nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Nếu không xảy ra đột biến thì khi các ruồi đực có kiểu gen khác nhau về các gen đang xét giảm phân có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại tinh trùng?

A. 16

B. 24

C. 128

D. 192

Đỗ Khánh Chi
1 tháng 9 2017 lúc 9:35

Đáp án D

2n=8 → n=4, 1 cặp nhiễm sắc thể giới tính, con đực XY

1 cặp NST thường có 2 KG là AB/abhoặc Ab/aB vì vậy nếu tính trong giảm phân cho 4 loại giao tử, 3 cặp NST thường → 43 = 6 loại giao tử.

Số loại giao tử tối đa được tạo thành là: 64 × 3 = 192

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8. Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể thường xét hai cặp gen dị hợp, trên cặp nhiễm sắc thể giới tính xét một gen có hai alen nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Nếu không xảy ra đột biến thì khi các ruồi đực có kiểu gen khác nhau về các gen đang xét giảm phân có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại tinh trùng?

A. 128.

B. 16.

C. 192.

D. 24.

Đỗ Khánh Chi
19 tháng 9 2017 lúc 8:44
Bình luận (0)
Kiều Đông Du

D. 24

Đỗ Khánh Chi
15 tháng 2 2017 lúc 8:47

Số kiểu gen tối đa = C 2 . 2 + 1 2 3 . C 2 + 1 2 + 1 = 5000

   Số loại kiểu gen con đực =  = C 2 . 2 + 1 2 3 .   2

   Số loại giao tử con đực (XY) = (2.2)(2.2)(2.2)(2+1) = 192

   Vậy: C đúng

Bình luận (0)