Hỏi bài Online

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Loading...

program bt3;
uses crt;
var n: integer;
dem: byte;
chucngan,ngan,tram,chuc,donvi: byte;
begin
writeln('Nhap n = :'); read(n);
if n < 0 then repeat writeln('Nhap n > 0'); read(n) until n >=0;
while n >= 0 do
dem:=0;
begin
n:=n div 10; dem:=dem+1;
end;
case dem of
1: begin
if n = 1 then writeln('mot');
if n = 2 then writeln('hai');
if n = 3 then writeln('ba');
if n = 4 then writeln('bon');
if n = 5 then writeln('nam');
if n = 6 then writeln('sau');
if n = 7 then writeln('bay');
if n = 8 then writeln('tam');
if n = 9 then writeln('chin');
end;
2: begin
chuc:= n div 10;
case chuc of
1: writeln('muoi');
2: writeln('hai muoi ');
3: writeln('ba muoi ');
4: writeln('bon muoi ');
5: writeln('nam muoi');
6: writeln('sau muoi');
7: writeln('bay muoi');
8: writeln('tam muoi');
9: writeln('chin muoi ');
donvi:=n mod 10;
case donvi of
0: writeln(' ');
1: writeln('mot');
2: writeln('hai');
3: writeln('ba');
4: writeln('bon');
5: writeln('lam');
6: writeln('sau');
7: writeln('bay');
8: writeln('tam');
9: writeln('chin');
end;
3: begin
tram:= n div 100;
case tram of
1: writeln('mot tram ');
2: writeln('hai tram');
3: writeln('ba tram');
4: writeln('bon tram');
5: writeln('lam tram');
6: writeln('sau tram');
7: writeln('bay tram');
8: writeln('tam tram');
9: writeln('chin tram');
n:= n mod 100;
chuc:= n div 10;
case chuc of
1: writeln('muoi');
2: writeln('hai muoi ');
3: writeln('ba muoi ');
4: writeln('bon muoi ');
5: writeln('nam muoi');
6: writeln('sau muoi');
7: writeln('bay muoi');
8: writeln('tam muoi');
9: writeln('chin muoi ');
donvi:=n mod 10;
case donvi of
0: writeln(' ');
1: writeln('mot');
2: writeln('hai');
3: writeln('ba');
4: writeln('bon');
5: writeln('lam');
6: writeln('sau');
7: writeln('bay');
8: writeln('tam');
9: writeln('chin');
4: begin
ngan:=n div 1000;
case ngan of
1: writeln('mot ngan');
2: writeln('hai ngan');
3: writeln('ba ngan');
4: writeln('bon ngan');
5: writeln('nam ngan');
6: writeln('sau ngan');
7: writeln('bay ngan');
8: writeln('tam ngan');
9: writeln('chin ngan');
n:= n mod 1000;
tram:= n div 100;
case tram of
1: writeln('mot tram ');
2: writeln('hai tram');
3: writeln('ba tram');
4: writeln('bon tram');
5: writeln('nam tram');
6: writeln('sau tram');
7: writeln('bay tram');
8: writeln('tam tram');
9: writeln('chin tram');
n:=n mod 100;
chuc:= n div 10;
case chuc of
1: writeln('muoi');
2: writeln('hai muoi ');
3: writeln('ba muoi ');
4: writeln('bon muoi ');
5: writeln('nam muoi');
6: writeln('sau muoi');
7: writeln('bay muoi');
8: writeln('tam muoi');
9: writeln('chin muoi ');
donvi:= n mod 10;
case donvi of
0: writeln(' ');
1: writeln('mot');
2: writeln('hai');
3: writeln('ba');
4: writeln('bon');
5: writeln('lam');
6: writeln('sau');
7: writeln('bay');
8: writeln('tam');
9: writeln('chin');
end;
5: begin
chucngan:=n div 10000;
case chucngan of
1: writeln('muoi ngan');
2: writeln('hai muoi');
3: writeln('ba muoi');
4: writeln('bon muoi');
5: writeln('nam muoi');
6: writeln('sau muoi');
7: writeln('bay muoi');
8: writeln('tam muoi ');
9: writeln('chin muoi');
n:= n mod 10000;
ngan:=n div 1000;
case ngan of
1: writeln('mot ngan');
2: writeln('hai ngan');
3: writeln('ba ngan');
4: writeln('bon ngan');
5: writeln('nam ngan');
6: writeln('sau ngan');
7: writeln('bay ngan');
8: writeln('tam ngan');
9: writeln('chin ngan');
n:= n mod 1000;
tram:= n div 100;
case tram of
1: writeln('mot tram ');
2: writeln('hai tram');
3: writeln('ba tram');
4: writeln('bon tram');
5: writeln('nam tram');
6: writeln('sau tram');
7: writeln('bay tram');
8: writeln('tam tram');
9: writeln('chin tram');
n:= n mod 100;
chuc:= n div 10;
case chuc of
1: writeln('muoi');
2: writeln('hai muoi ');
3: writeln('ba muoi ');
4: writeln('bon muoi ');
5: writeln('nam muoi');
6: writeln('sau muoi');
7: writeln('bay muoi');
8: writeln('tam muoi');
9: writeln('chin muoi ');
donvi:= n mod 10;
case donvi of
0: writeln(' ');
1: writeln('mot');
2: writeln('hai');
3: writeln('ba');
4: writeln('bon');
5: writeln('lam');
6: writeln('sau');
7: writeln('bay');
8: writeln('tam');
9: writeln('chin');
end;
6: writelnngan:=n div 1000;
case ngan of
1: writeln('mot ngan');
2: writeln('hai ngan');
3: writeln('ba ngan');
4: writeln('bon ngan');
5: writeln('nam ngan');
6: writeln('sau ngan');
7: writeln('bay ngan');
8: writeln('tam ngan');
9: writeln('chin ngan');
tram:= n div 100;
case tram of
1: writeln('mot tram ');
2: writeln('hai tram');
3: writeln('ba tram');
4: writeln('bon tram');
5: writeln('nam tram');
6: writeln('sau tram');
7: writeln('bay tram');
8: writeln('tam tram');
9: writeln('chin tram');
chuc:= n div 10;
case chuc of
1: writeln('muoi');
2: writeln('hai muoi ');
3: writeln('ba muoi ');
4: writeln('bon muoi ');
5: writeln('nam muoi');
6: writeln('sau muoi');
7: writeln('bay muoi');
8: writeln('tam muoi');
9: writeln('chin muoi ');
case donvi of
0: writeln(' ');
1: writeln('mot');
2: writeln('hai');
3: writeln('ba');
4: writeln('bon');
5: writeln('lam');
6: writeln('sau');
7: writeln('bay');
8: writeln('tam');
9: writeln('chin');
end;
6: writeln('Mot tram ngan');
readln
end.

LỖI:

source.pas(41,1) Error: Constant and CASE types do not match

source.pas(41,1) Error: Constant Expression expected

source.pas(41,1) Fatal: Syntax error, ":" expected but "CASE" found

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.